Drainage en beregening rond Natura 2000-gebieden


De partners uit het Groenmanifest – LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer – en de provincie Drenthe zijn in december 2015 tot overeenstemming gekomen over het vraagstuk drainage en beregening rondom Natura 2000-gebieden.

Beregening

Wateronttrekking via drainagebuizen en beregeningsputten kan een verdrogende invloed hebben op de nabije natuurgebieden. Dit betekent dat vanuit de Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming een vergunningplicht kan gelden. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Ik ben blij dat de groenmanifestpartners met elkaar een aanpak voor drainage en beregening hebben bedacht. Zij zijn er wederom in geslaagd een gezamenlijke set aan afspraken te maken. Deze afspraken zijn overzichtelijk en geven ruimte voor ondernemerschap en ruimte voor natuur. Kortom winst voor landbouw en natuur.”

De afspraken op een rijtje

Bestaande drainagebuizen en beregeningsputten vergunningsvrij vervangen

Voor het vervangen van bestaande drainage en beregeningsputten is géén vergunning nodig. Voorwaarde is dat de bestaande drainagebuizen en beregeningsputten voor juli 2016 zijn aangemeld bij de provincie. Ook moet het gaan om vervanging met dezelfde capaciteit en diepte.

Het is gebruikelijk om nieuwe drainagebuizen tussen de bestaande buizen in te leggen. Als u dit van plan bent, zult u de oude buizen onklaar moeten maken. Dit kan het beste door het uiteinde vrij te graven, de eindbuis te verwijderen, een dop te plaatsen en vervolgens de sleuf dicht te gooien.

De provincie heeft alle bedrijven de gelegenheid geboden om hun bestaande drainagebuizen en beregeningsputten aan te melden. Veel ondernemers hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De aanmeldperiode is verstreken. U kunt géén nieuwe aanmeldingen van bestaande drainage en beregening meer doen.

Op deze kaart vindt u de geregistreerde gegevens van de bestaande drainagebuizen en beregeningsputten.

Nieuwe drainagebuizen en beregeningsputten aanleggen is veelal mogelijk zonder vergunning vanuit de Natuurbeschermingswet 1998

Nieuwe drainagebuizen – waaronder ook wordt verstaan: intensivering van bestaande drainage / beregening – kunnen op de meeste locaties zonder vergunning vanuit de Wet Natuurbescherming (voor heen Natuurbeschermingswet 1998) worden aangelegd.

In een aantal situaties kan een vergunning verplicht zijn voor het aanleggen van nieuwe drainagebuizen en beregeningsputten

Er zijn twee uitzonderingen op het bij voorbaat vergunningsvrij kunnen aanleggen van nieuwe drainagebuizen en beregeningsputten:

  1. de locatie ligt binnen de begrenzing van Natura 2000-gebieden of
  2. de locatie ligt in één van de aangewezen “onderzoekszones”.

Dan moet een zogeheten ‘voortoets’ uitgevoerd worden.

Op deze kaart vindt u de onderzoekszones die opgenomen zijn in de diverse beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden.

Verplichte voortoets om effect te bepalen

Wanneer een agrarische ondernemer in een Natura 2000-gebied of een onderzoekszone nieuwe drainage of grondwateronttrekking ten behoeve van beregening wil aanleggen, dan dient  een zogeheten “voortoets” te worden uitgevoerd.

Uit de voortoets blijkt welk effect de voorgenomen aanleg van drainagebuizen en/of beregeningsputten op waterafhankelijke Natura 2000 natuurtypen kan hebben. Hieronder leest u hoe dit moet aanpakken.

Als uit de voortoets blijkt dat drainage of beregening geen negatief effect heeft op het natuurgebied, dan is een vergunningaanvraag niet nodig. Als een negatief effect niet uit te sluiten is, dan moet u een vergunning voor de Wet Natuurbescherming aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Het uitvoeren van een voortoets

Als u een voortoets laat uitvoeren dan moet u dat melden bij de provincie (post@drenthe.nl). Vermeld u de kadastrale aanduiding van het perceel, of u drainage of een beregeningsput wil aanleggen en uw contactgegevens. De provincie zal u dan berichten of een voortoets daadwerkelijk nodig is. In de “subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten” kunt u lezen aan welke voorwaarden de voortoets moet voldoen

De kosten van een voortoets voor drainage of de aanleg van beregeningputten komen niet ten laste van de agrarische ondernemers, behalve wanneer het gaat om een locatie in een Natura 2000-gebied. Voor een voortoets voor een locatie in een van de onderzoekszones kunt u een vergoeding van de provincie Drenthe krijgen. Afhankelijk van het type toets bedraagt de vergoeding maximaal 3.000 euro of 5.000 euro. Dit zou voldoende moeten zijn om de kosten te kunnen dekken die u gemaakt heeft voor de toets. Zorg dat u dit vooraf goed afspreekt met degene die de toetsing gaat uitvoeren. De regeling kent een jaarlijks subsidieplafond van 50.000 euro.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u deze  laten uitvoeren conform de “subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten”. Na afronding van de voortoets kunt u met het aanvraagformulier de vergoeding aanvragen. De provincie zal op basis van de ingediende voortoets schriftelijk laten weten of een vervolgprocedure nodig is of dat u drainage of een beregeningsput zonder vergunning mag aanleggen.

Hoe gaat het verder met de onderzoekszones?

De partners uit het Groenmanifest – LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer – en de provincie Drenthe zijn in december 2015 tot overeenstemming gekomen over het vraagstuk drainage en beregening rondom Natura 2000-gebieden. De afspraken tussen de partners uit het Groenmanifest uit december 2015 zijn in een notitie opgenomen (pdf, 140 kB).

Een van de afspraken was het instellen van een aantal onderzoekszones. Deze onderzoekszones zijn van tijdelijke aard. Partijen hebben namelijk afgesproken dat voor elk Natura 2000-gebied met waterafhankelijke natuurtypen een zogenaamd “verbeterpakket” wordt opgesteld en uitgevoerd. Als de maatregelen uit dit pakket zijn uitgevoerd dan zijn de gebieden minder gevoelig voor de invloed van buitenaf. Dan kunnen de onderzoekszones worden verkleind en de vergunningsverplichting voor drainagebuizen en beregeningsputten verder afgebouwd worden.

Wat op termijn zal resteren, zijn zogeheten “overgangszones”. Dat zijn beperkte gebieden waar op voorhand negatieve effecten van nieuwe drainagebuizen en/of beregeningsputten niet zijn uit te sluiten en waarvoor het uitvoeren van een voortoets noodzakelijk blijft. De beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden worden te zijner tijd aangepast aan de overgangszones.


Aanvragen

U kunt voor deze regeling uw aanvraag digitaal indienen. U kunt ondertekenen met DigiD. U kunt ook het formulier invullen en per post versturen.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de provincie Drenthe via (0592) 36 55 55.