Bodemvisie


De bodemvisie is het kader voor het bodembeleid voor Drenthe. Het is een uitwerking van het door provinciale staten vastgestelde omgevingsbeleid.

De Drentse bodem vervult diverse functies. Bijvoorbeeld voor:

  • voedselproductie door veeteelt, akkerbouw en tuinbouw
  • als basis en randvoorwaarde voor natuurontwikkeling
  • het leveren van grondwater voor drinkwater, landbouw en industrie
  • het winnen van olie, gas, aardwarmte en zand
  • het herbergen van aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden die vaak ook van belang zijn voor recreatie en toerisme en landschappelijke kwaliteit
  • het opslaan van energie in bijvoorbeeld de vorm van aardgas en warmte en koude.

Het gebruik van de bodem voor diverse functies vraagt om een goede bodemkwaliteit, waarbij bodemwaarden en bodemgebruik in balans zijn. De Bodemvisie geeft daarvoor de ambities weer.