Onderzoek en sanering


Om te weten te komen of de bodem verontreinigd is, kunt u een bodemonderzoek laten uitvoeren.

onderzoek250Over het algemeen wordt bodemonderzoek verricht als:

  • Men verontreiniging op een terrein verwacht;
  • Bij (ver)koop. Tip: laat bodemonderzoek verrichten bij twijfel over de bodemkwaliteit.
  • Voor een milieuvergunning;
  • Voor een bouwvergunning.

Bij het bodemonderzoek wordt eerst gekeken naar de historie van het perceel. Hieruit kunnen aanwijzingen naar voren komen over bodemverontreiniging. Daar kan dan specifiek naar gekeken worden tijdens het bodemonderzoek. Vervolgens wordt er grond opgeboord en via peilbuizen grondwater opgepompt. In een laboratorium worden de grond en het grondwater onderzocht. Dit alles wordt beschreven in een rapport.

Saneren

Als bodemverontreiniging de bouwplannen of aan- of verkoop belemmert of als er risico’s zijn voor mens of milieu moet de bodemverontreiniging aangepakt worden (saneren). Deze aanpak kan bestaan uit het verwijderen van de verontreiniging of beperken van het contact met de verontreiniging. GrondsaneringDit laatste kan bijvoorbeeld door afdekken van de verontreiniging door een betonvloer of een laag schone grond.

Vanaf september 2008 is het voor particulieren mogelijk om bij de provincie een aanvraag in te dienen voor het opruimen (saneren) van de verontreinigde grond. In de folder “Bodemsanering, De provincie stimuleert bodemsanering bij particulieren (pdf, 345 kB)” vindt u hierover informatie.

Informatie

U kunt bij de provincie, gemeente en het Kadaster informatie opvragen over mogelijke verontreiniging op uw perceel. De provincie houdt alle bij haar bekende informatie over bodemverontreiniging bij in een bodeminformatiesysteem. De gemeente heeft ook informatie over bodemverontreiniging binnen haar gemeentegrenzen. U kunt hiervoor bij de contactpersoon bodem/milieu van de desbetreffende gemeente informatie opvragen. De overheid vindt het belangrijk dat gegevens over bodemverontreiniging zichtbaar zijn voor iedereen. Daarom worden besluiten over bodemverontreiniging geregistreerd bij het Kadaster. Bij aan- en verkoop kunt u informeren bij het Kadaster of er van het desbetreffende perceel iets bekend is.