Beschikkingsprocedure bodemsanering


De procedure

Nader onderzoek en saneringsplan

Op basis van een nader bodemonderzoek stellen Gedeputeerde Staten (provincie) vast of er sprake is van een ernstig geval en of spoedige sanering noodzakelijk is en wanneer er gesaneerd moet worden. Bij sanering moet de provincie instemmen met het saneringsplan. De besluiten op het nader onderzoek en saneringsplan legt de provincie vast in een beschikking. Hiervoor wordt een procedure gevolgd waarbij belanghebbenden ook hun mening kunnen geven (zienswijzen). Deze procedure neemt maximaal 15 weken in beslag. De beschikking wordt aangekondigd in een advertentie in de krant en de stukken hiervan liggen dan ter inzage bij de gemeente en provincie.

De volgende formulieren moet u gebruiken bij het indienen van het nader onderzoek en/of saneringsplan:

Het formulier Melding start saneringswerkzaamheden moet uiterlijk een week voor de start van de sanering aan de provincie gestuurd  worden.

Zienswijze en bezwaar

Wanneer een belanghebbende het niet eens is met de ontwerpbeschikking op het nader onderzoek, saneringsplan, evaluatieverslag of nazorgverslag, kan tijdens de tervisie periode een zienswijze worden ingediend.

In de definitieve beschikking die hierna volgt wordt ingegaan op de ingediende zienswijze(n). Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbende bezwaar maken. De zienswijze of het bezwaarschrift kan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. afdeling Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen

Evaluatieverslag

Na de uitvoering van de sanering of een fase van de sanering moet zo spoedig mogelijk een verslag van de sanering worden ingediend bij de provincie. U moet hiervoor het formulier Evaluatieverslag gebruiken. Dit evaluatieverslag behoeft de instemming van de provincie. Het besluit op het evaluatieverslag legt de provincie vast in een beschikking. Binnen acht weken zal de beschikking worden gegeven tenzij door ons een andere termijn waarbinnen de beschikking wordt gegeven is genoemd. De beschikking wordt aangekondigd via een advertentie in de krant en op deze website.

Nazorgplan

Na sanering kan er nog verontreiniging aanwezig zijn in de bodem. Hierdoor kan het voorkomen dat gebruiksbeperkingen van de bodem of dat er maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem nodig zijn. Deze gebruiksbeperkingen en die maatregelen moeten worden beschreven in een nazorgplan.Het nazorgplan behoeft de instemming van de provincie. Het besluit op het nazorgplan legt de provincie vast in een beschikking. Hiervoor wordt de procedure gevolgd volgens de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun mening geven (zienswijzen). De beschikking wordt aangekondigd in een advertentie in de krant en de stukken hiervan liggen dan ter inzage bij de gemeente en provincie.

Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Voor kleinschalige gelijksoortige saneringen is een vereenvoudigde procedure ontwikkeld. Voldoet de verontreiniging en sanering aan de criteria genoemd in het BUS dan kan met een melding worden volstaan. Daarvoor moet een formulier melding sanering BUS worden ingevuld en bij ons worden ingediend. Binnen vier weken hoort u van ons of de sanering past binnen het BUS. Betreft de melding een tijdelijke uitplaatsing dan hoort u binnen vijf dagen van ons of dit kan.
Voor het doen van een melding moet, uit lijst van formulieren, het van toepassing zijnde meldingsformulier worden ingevuld en bij ons worden ingediend.

Na de sanering dient een evaluatieverslag ter instemming bij ons worden ingediend. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het van toepassing zijnde formulier evaluatieverslag sanering.

Formulieren BUS

Kijk voor de formulieren BUS (meldingsformulieren, evaluatieverslagen) op de website www.rijksoverheid.nl

Kadastrale registratie

Besluiten van de overheid over bodemverontreiniging worden geregistreerd bij het Kadaster (Register Onroerende Zaken Hypotheken 4) De registratie geeft aan dat er een publiekrechtelijke beperking op het perceel rust. Dit is een door een overheid opgelegde beperking, waardoor er verminderd gebruik gemaakt kan worden van een perceel. In het kader van de Wet bodembescherming geldt een publieksrechtelijke beperking als er een verontreiniging boven de interventiewaarde in de vaste bodem is vastgesteld en een beschikking op het nader onderzoek is genomen.

Als een sanering (geheel of gedeeltelijk) is uitgevoerd komt (een gedeelte van) de publiekrechtelijke beperking te vervallen op basis van het besluit op het evaluatieverslag.