Spoedlocaties


De provincie werkt voortdurend aan een schone leefomgeving voor haar inwoners. Daarom steekt de provincie samen met andere partijen, zoals gemeenten, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, bedrijven, waterschappen en natuurorganisaties, veel energie in de aanpak van ernstige bodemverontreiniging. Dit geldt zeker voor bodemverontreinigingen die een mogelijk risico vormen voor de mens of het milieu, de zogenaamde spoedlocaties.

Op 1 oktober 2021 staan er nog 36 locaties op de spoedlijst van de provincie Drenthe. Begin 2010 waren dat er 230. Hiervan zijn alle humane risico’s gesaneerd of worden de risico’s tenminste beheerst.

Wat is een spoedlocatie

Een spoedlocatie is een locatie waar een bodemverontreiniging aanwezig is die bij het huidige gebruik een risico kan vormen voor mens of milieu. In het bodemsaneringsbeleid spreken we van drie soorten risico’s:

  • Humane risico’s (risico’s voor de mens): bijvoorbeeld door uitdamping van verontreiniging naar binnenlucht in huizen, door consumptie van groenten uit de (moes)tuin of door inademing van asbestvezels;
  • Ecologische risico’s (risico’s voor dieren en planten): bijvoorbeeld in natuurgebieden;
  • Verspreidingsrisico’s (onaanvaardbare verspreiding van de verontreiniging in het grondwater): bijvoorbeeld een steeds groter wordende zeer omvangrijke verontreiniging in het grondwater of een verontreiniging in het grondwater die een nabijgelegen drinkwaterwinning bedreigt.

Er is overigens geen sprake van acuut gevaar, maar bij langdurige blootstelling kunnen er onacceptabele risico’s ontstaan. Daarom moet de bodem op de spoedlocaties binnen enkele jaren worden gesaneerd.

Voortgang aanpak spoedlocaties (peildatum 1 oktober 2018)

Op de lijst met spoedlocaties staan op 1 oktober 2020 nog 38 locaties. Naast enkele algemene gegevens is per spoedlocatie in de lijst het soort risico aangegeven dat als gevolg van de bodemverontreiniging aanwezig was. Verder is aangegeven of het risico nu nog aanwezig, of inmiddels beheerst is. Op beide locaties met humane risico's vindt momenteel een sanering plaats. Dat geldt ook voor 29 locaties met verspreidingsrisico's. Daarmee worden momenteel op 85% van de locaties op de lijst sanerende maatregelen getroffen.

Aanpak spoedlocaties komende jaren

Eind 2020 is het Convenant Bodem en Ondergrond afgerond. IPO, VNG, UvW en het Rijk zijn momenteel in overleg om tot afspraken te komen voor 2022 en verder. In 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De aanpak van de in de lijst genoemde spoedlocaties blijft bij de provincie liggen.

De provincie Drenthe blijft zich inzetten om in samenwerking met haar partners de risico´s van bodemverontreiniging weg te nemen.