Spoedlocaties


De provincie werkt voortdurend aan een schone leefomgeving voor haar inwoners. Daarom steekt de provincie samen met andere partijen, zoals gemeenten, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, bedrijven, waterschappen en natuurorganisaties, veel energie in de aanpak van ernstige bodemverontreiniging. Dit geldt zeker voor bodemverontreinigingen die een mogelijk risico vormen voor de mens of het milieu, de zogenaamde spoedlocaties.

Op 1 oktober 2022 staan er nog 32 locaties op de spoedlijst van de provincie Drenthe. Begin 2010 waren dat er 230. Alle humane en ecologische risicolocaties zijn inmiddels gesaneerd. De resterende locaties zijn verontreinigingen die zich verspreiden met het grondwater. Op drie na is de verspreiding (vrijwel) volledig beheerst.

Wat is een spoedlocatie

Een spoedlocatie is een locatie waar een bodemverontreiniging aanwezig is die bij het huidige gebruik een risico kan vormen voor mens of milieu. In het bodemsaneringsbeleid spreken we van drie soorten risico’s:

  • Humane risico’s (risico’s voor de mens): bijvoorbeeld door uitdamping van verontreiniging naar binnenlucht in huizen, door consumptie van groenten uit de (moes)tuin of door inademing van asbestvezels;
  • Ecologische risico’s (risico’s voor dieren en planten): bijvoorbeeld in natuurgebieden;
  • Verspreidingsrisico’s (onaanvaardbare verspreiding van de verontreiniging in het grondwater): bijvoorbeeld een steeds groter wordende zeer omvangrijke verontreiniging in het grondwater of een verontreiniging in het grondwater die een nabijgelegen drinkwaterwinning bedreigt.

Er is overigens geen sprake van acuut gevaar, maar bij langdurige blootstelling kunnen er onacceptabele risico’s ontstaan. Daarom moet de bodem op de spoedlocaties binnen enkele jaren worden gesaneerd.

Aanpak spoedlocaties komende jaren

In 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De aanpak van de in de lijst genoemde spoedlocaties blijft bij de provincie liggen.

De provincie Drenthe blijft zich inzetten om in samenwerking met haar partners de risico´s van bodemverontreiniging weg te nemen.