Beleid


De provincie is bevoegd gezag voor het uitvoeren van bodemsaneringstaken. Dit geldt voor zowel het stedelijk als het landelijke gebied, met uitzondering van het grondgebied van de gemeente Emmen. Sinds 2003 is Emmen zelf bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) en voert de bodemsaneringstaak zelf uit.

Wetgeving

In geval van bodemverontreiniging zijn onder andere de volgende wetten en regelingen van toepassing:

Verder heeft de provincie in de Provinciale Omgevings Verordening nadere regels gesteld voor de gegevens die in het saneringsplan moeten worden opgenomen.

Spoedlocaties

De provincie werkt voortdurend aan een schone leefomgeving voor haar inwoners. Daarom steekt de provincie samen met andere partijen, zoals gemeenten, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, bedrijven, waterschappen en natuurorganisaties, veel energie in de aanpak van ernstige bodemverontreiniging. Dit geldt zeker voor bodemverontreinigingen die een mogelijk risico vormen voor de mens of het milieu, de zogenaamde spoedlocaties. Lees hier verder.

Regie

De provincie regisseert de aanpak van de verontreinigde locaties. De locaties waar de risico’s die samenhangen met de verontreiniging bij het huidige gebruik/functie niet acceptabel worden gevonden, worden spoedeisend genoemd. Deze locaties worden voor 2015 gesaneerd of beheerst. De saneringen worden uitgevoerd door eigenaren/gebruikers, ontwikkelaars, gemeenten of de provincie. De overige verontreinigde locaties worden aangepakt in het kader van nieuwbouw, stads- of gebiedsontwikkeling. De gemeente Emmen is voor het eigen grondgebied bevoegd gezag.

Bodemnota

bodemnota2014_2019

In de bodemnota (Deel 2) "Werk maken van eigen bodem" (pdf, 2.4 MB) wordt beschreven hoe de provincie Drenthe handelt bij het uitvoeren van haar bodemsaneringstaak. Zij bevat beleidsregels die gelden als toetsingskader voor het afgeven van beschikkingen Wbb. De Wbb biedt ruimte voor eigen beleidsinterpretatie. Drenthe maakt hier gebruik van, gelet op de specifieke Drentse situatie (onder meer kwetsbare zandbodem). Met deze beleidsregels is de motiveringsplicht bij het nemen van beschikkingen vereenvoudigd en transparanter.

Meerjarenprogramma

In het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 (pdf, 1.4 MB) beschrijven wij hoe we de komende jaren uitvoering geven aan de afspraken uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 (pdf, 731 kB). De uitvoering wordt opgepakt met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en in samenwerking met de Drentse gemeenten, andere overheden, bedrijven en belanghebbenden vorm gegeven. Zo blijven we op een voortvarende manier werken aan een schone en veilige leefomgeving. In het programma geven we o.a. prioriteit aan de aanpak van de spoedlocaties en de ontwikkeling van gebieds(beheer)plannen voor verontreinigd grondwater.
Verder geven wij aandacht aan het verbreden van het bodembeleid door het uitvoeren van kansrijke projecten en kennisontwikkelingen met een integrale en duurzame benadering die een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelen zoals energievoorziening, drinkwatervoorziening, grondwaterreserves, landbouw, natuur en klimaatmitigatie en-adaptaties. De bodemnota “Werk maken van eigen bodem” 2014-2019 is ook het kader voor dit programma.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

De provincie en de 13 gemeenten in Drenthe hebben gekozen voor een RUD die milieu VTH taken (vergunningen, toezicht en handhaving) uitvoert. Daarnaast worden ook de bodemtaken op gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering door de RUD uitgevoerd.