Bodembeheer


De mens maakt op verschillende manieren gebruik van de bodem. Bakstenen, drinkwater, brood en vlees, zelfs je mobiele telefoon komt voor een groot deel uit de bodem. De bodem en het bodemleven zijn deel van het ecosysteem van de aarde. Om in de toekomst de bodem ook te kunnen gebruiken is bodembeheer nodig.

Bodembescherming

De regels voor de zorg van de bodem zijn vastgelegd in de Wet bodembescherming (WBB). Het doel van deze wet is om vervuilde locaties schoon te maken en schone grond schoon te houden. Alle verleende ontheffingen worden in het veld gecontroleerd.  Er wordt dan gekeken of de voorwaarden van de ontheffing worden gevolgd. Ook wordt gecontroleerd of dit op de juiste wijze gebeurt. De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) voert deze taken uit. Dat doet de RUD namens de provincie Drenthe en de gemeenten.

gbgbord

Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden wordt voorkomen dat drinkwaterbronnen verontreinigd kunnen raken. Dat gebeurt op de volgende manieren:

  • een paar keer per jaar worden de grondwaterbeschermingsgebieden gecontroleerd. Dan wordt gekeken of de voorwaarden van de Omgevingsvisie en de Provinciale Omgevingsverordening (POV) worden nageleefd;
  • alle afgegeven ontheffingen worden op locatie gecontroleerd op het nakomen van de voorwaarden. Dit kan ook gebeuren als er geen melding van een overtreding is gedaan;
  • overtredingen en verontreinigingen in grondwaterbeschermingsgebieden kunnen worden gemeld bij het Centraal Meldpunt Milieuklachten van de provincie Drenthe (0592)36 53 03.

Kwaliteit bodembeheer

Deze regeling moet de kwaliteit van de uitvoering van bodembeheer verbeteren. Zo wordt het voor verplicht om bij bodemsaneringen met een erkende of geregistreerde bodemintermediair te werken.

Als u een aanvraag doet, controleert de provincie of u beschikt over de vereiste erkenning van diensten en producten hebt. Ook wordt gekeken naar de juiste registratie van personen. Als dit niet op orde is, mag de provincie uw aanvraag of melding niet in behandeling nemen.

Meer informatie over deze regeling en de erkenningen en registratie kunt u vinden op de websites van de Rijksoverheid en Rijkswaterstaat Leefomgeving-Bodem. Ook kunt u de brochure van ministerie van I&M downloaden.