De onthulling van een Aardkundig Monument


Zesde Aardkundig Monument

De provincie Drenthe en de gemeente Coevorden hebben op 1 oktober 2015 Het Mekelermeer onthuld als zesde Aardkundig Monument in Drenthe. Het Mekelermeer is één van de grootste pingoruïnes in het Drentse landschap. Pingoruïnes zijn restanten van een ijsheuvel uit de laatste ijstijd. Ze zijn vaak als rond meer, ven of kuil herkenbaar in het landschap. Het Mekelermeer ligt op de grens van de gemeenten Coevorden en Midden-Drenthe.

Aardkundige Monumenten vertellen veel over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Met deze status laten we aan een breed publiek zien dat respect voor de bijzondere ontstaansgeschiedenis en het gevarieerde landschap hier op zijn plaats is. Het verhaal van de pingoruïnes wordt nu voor toekomstige generaties beschermd en behouden.’

Mekelermeer pingo-ruíne Foto Paul Paris

Intentieverklaring

Tijdens de onthulling heeft gedeputeerde Tjisse Stelpstra samen met diverse universiteiten, terreinbeheerders en Landschapsbeheer Drenthe een intentieverklaring ondertekend voor het Pingo-Programma. Drenthe heeft de hoogste dichtheid aan pingoruïnes van de wereld. Het programma moet meer kennis en inzicht geven over het ontstaan van deze pingoruïnes en het beheer ervan. Ook biedt het kansen voor verdere ontwikkeling van recreatie en educatie in onze provincie.

Ondertekening intentieverklaring

Leerlingen van de basisscholen De Klimop uit Gees en de Mr. Siebering uit Nieuw- Balinge hadden de primeur. Tristan Sallomons, Sydney Booij (Mr. Siebringschool),  Nick Stevens en Emma Brookman (OBS De Klimop] onthulden samen met wethouder Jeroen Huizing en gebiedsmanager Ans van Wijk van Staatsbosbeheer het informatiepaneel.

Onthulling AM Mekelermeer