Vestigingsklimaat


De provincie Drenthe zet in op een sterke economie en wil daarom het vestigingsklimaat nog aantrekkelijker maken. Doel is dat meer bedrijven zich in Drenthe gaan vestigen en bestaande bedrijvigheid behouden blijft. We pakken dit op samen met onze partners, waaronder de gemeenten, NOM, parkmanagementorganisaties, VNO-NCW MKB Noord, Kamer van Koophandel en Marketing Drenthe.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat vereist onder andere een goede regionale afstemming tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen, waarbij vooral geïnvesteerd wordt in de kwaliteitsverbetering van bestaande terreinen. De provincie zet ook in op een duurzaam en efficiënt logistiek systeem. Dit draagt bij aan de versterking van de concurrentiekracht van verladende bedrijven in de regio en de ontwikkeling van Zwolle-Kampen-Meppel en Dryport Emmen-Coevorden als (inter)nationale logistieke knooppunten. Ook willen we in samenwerking met gemeenten zorgdragen voor een optimale (digitale) bereikbaarheid. Daarnaast gaat de provincie in gesprek met gemeenten over de aanpak van winkelleegstand en de bestaande detailhandelsstructuur. Tot slot gaan we via pilots in enkele gemeenten experimenteren met het versterken van de aantrekkingskracht van bedrijventerreinen.

Bij het versterken van de vestigingsvoorwaarden leggen we de focus op de stedelijke netwerken Groningen-Assen en Zuid-Drenthe. Concentratie van economische activiteiten in stedelijke netwerken vinden wij nodig om de concurrentiepositie van Drenthe te verstevigen. Daarnaast hechten wij belang aan economische bedrijvigheid buiten de stedelijke netwerken.