Ondernemersloket Ik Ben Drents Ondernemer krijgt vervolg


Gedeputeerde Staten willen het Drentse MKB de komende vier jaar blijven ondersteunen vanuit het programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO). Met Ik Ben Drents Ondernemer wil de provincie bijdragen aan het behoud en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid in Drenthe. Ondernemers krijgen hulp bij alle fases van hun bedrijfsvoering. Speciale aandacht is er voor start, innovatie, groei, export en ondernemerschap. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in de Statenvergadering op 11 november hiervoor
€ 3.484.150 beschikbaar te stellen.

Eén herkenbaar ondernemersloket

De basis voor het vervolg is in de afgelopen jaren gelegd: in het huidige IBDO kunnen ondernemers met hun individuele vraag terecht bij de adviseurs, zijn er netwerkbijeenkomsten en speciale programma’s waar ondernemers samen met studenten onderzoeken waar kansen liggen voor bijvoorbeeld het exporteren van hun product. Naast individuele trajecten op maat, gaan ondernemers nog meer van elkaar leren. En zeker ook van het onderwijs, waar hedendaagse kennis en jonge potentiële arbeidskrachten het bedrijfsleven verder kunnen brengen om nog meer klaar te zijn voor de toekomst. Nieuw is dat meerdere initiatieven, zoals de OndernemersFabriek Drenthe en Kennispoort Drenthe, geïntegreerd worden in Ik Ben Drents Ondernemer. Zo komt er voor de Drentse ondernemers een breed scala aan dienstverlening vanuit één herkenbaar ondernemersloket.

Toekomstbestendig MKB

In Drenthe bestaat het bedrijfsleven voor 99% uit midden- en kleinbedrijf (MKB): bedrijven met 2 tot 250 medewerkers, die vanuit Drenthe hun producten of diensten

leveren. Zij zijn de basis van de Drentse economie. Deze tijd vraagt om slimme oplossingen, innovatief en organiserend vermogen en een digitaal vaardig en actief bedrijfsleven. Gedeputeerde Economie Henk Brink wil vanuit IBDO ondernemers ondersteunen om een slag te maken met het weerbaar maken van hun onderneming: “Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen een baan hebben en dat er werk is. Een eigen zaak vraagt veel van de ondernemer. Je bent niet alleen met veel toewijding bezig met het uitoefenen van je vak. Je moet eigenlijk van nog zoveel meer dingen verstand hebben en ook vérder kijken dan vandaag en morgen. En helemaal nu, in deze huidige tijd van de coronacrisis. Hoe houd je dan je onderneming overeind? Ben je ook online vindbaar voor potentiële klanten? En wanneer speel je goed in op de veranderende wensen van consumenten?”

De plannen voor het vervolg van IBDO zijn samen met de Drentse gemeenten en onderwijsinstellingen NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, Alfa-college en de Hanzehogeschool uitgewerkt. Gedeputeerde Henk Brink: “Een waardevolle samenwerking die in de komende periode wordt voortgezet. Zo werken we samen aan een sterker, slimmer en groener MKB met impact.”

MKB-deal

Landelijk gezien loopt Drenthe voorop met zijn MKB-beleid. De provincie met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een MKB-deal gesloten. Deze MKB-deal is verwerkt in het nieuwe programma waardoor er op onderdelen een plus mogelijk is.