Regio Deal Natuurinclusieve landbouw in beeld


Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland werken agrariërs, inwoners, landbouw- en natuurorganisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, de provincies Drenthe, Groningen, Fryslân en het Rijk in acht gebieden samen aan een landbouw die in balans is met de omgeving.

Gebiedsgerichte aanpak

De gezamenlijke ambitie is om een duurzame, natuurinclusieve landbouw te realiseren. Landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én economisch rendeert. We doen dit vanuit het besef dat een omslag noodzakelijk is om de sector op de lange termijn gezond, levensvatbaar, concurrerend en rendabel te laten zijn. Hiermee willen we Noord-Nederland als koploper voor een duurzaam platteland op de kaart zetten. Dit pakken wij via een integrale en (provinciegrensoverschrijdende) gebiedsgerichte aanpak op.

Samenhang

Elke regio is uniek en heeft behoefte aan een eigen aanpak en afweging bij het aanpakken van de eigen opgave. De gekozen gebieden zijn Veenkoloniën, Drents Plateau, Schiermonnikoog, Noordelijke kleischil, Oldambt, Westerwolde, Friese veenweide en Friese kleiweide. De acht gebieden verschillen onderling sterk van elkaar, maar binnen elk gebied is juist een sterke samenhang van gebiedskenmerken, zoals grondsoort, landschap, sociale samenhang en watersysteem. De verschillende krachten en uitdagingen die specifiek zijn voor een regio vormen de basis voor een regionale opgave om de brede welvaart, leefbaarheid en economische kracht te bevorderen.

Waar willen we in 2030 staan?

De eerste stap is om het Kwaliteitsbeeld Noord-Nederland te vertalen naar het eigen gebied. Met grondgebruikers en andere betrokkenen wordt een gezamenlijk streefbeeld opgesteld: waar willen we in 2030 per gebied staan? Welke doelen zijn daarvoor nodig? Dit gedeelde beeld is geen blauwdruk, maar geeft steun bij de in te zetten acties, zodat in 2030 natuurinclusief boeren de gangbare praktijk is.

De tweede stap is het streefbeeld vertalen naar een natuurinclusief actieplan per gebied. Het actieplan is gevuld met onder meer:

  • Opzetten van nieuwe samenwerking
  • Ontwerpen van nieuwe landbouw- en natuurbeheersystemen
  • Experimenten met nieuwe werkwijzen
  • Ontwikkelen en delen van kennis

Projecten in Drenthe

Binnen het gebied Drents Plateau wordt de Regio Deal uitgewerkt in samenhang met het programma Boer, Burger, Biodiversiteit. Doel is om meer boeren in Drenthe duurzamer en op een meer natuurinclusieve wijze te laten produceren. ln de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur hebben wij hier al de eerste ervaringen mee opgedaan door boeren te belonen op een vijftal duurzaamheidsindicatoren.

ln het Drents Plateau zijn zes deelgebieden geselecteerd. Met grondgebruikers en andere betrokkenen wordt op dit moment  een gezamenlijk streefbeeld opgesteld (zie uitleg hierboven).Vervolgens
worden instrumenten, werkwijzen en verdienmodellen waar willen we in 2030 in dit gebied staan? Welke doelen zijn daarvoor nodig? Dit gedeelde beeld is geen blauwdruk, maar geeft steun bij de in te zetten acties, zodat in 2030 natuurinclusief boeren de gangbare praktijk is. ontwikkeld die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel maken en in de praktijk getest.


Het Regio Deal gebied Veenkoloniën wordt uitgewerkt vanuit de Agenda voor de Veenkoloniën. lnmiddels is een concept streefbeeld en actieplan voor natuurinclusieve landbouw opgesteld. ln 2021 start de uitvoering van het plan samen met ondernemers in het gebied.

Van elkaar leren en kennis delen

Van elkaar leren en kennis delen is onderdeel van de Regio Deal met Noord-Nederland als proeftuin. Om bestaande kennis optimaal te gebruiken, nieuwe kennis te delen, te borgen en te monitoren en studenten op te leiden, is een nieuwe samenwerking nodig die gebieden en kennispartners samenbrengt. Hiervoor gaat een kennisconsortium, bestaande uit de Rijksuniversiteit GroningenWageningen University & ResearchHogeschool Van Hall LarensteinMBO TerraNordwin CollegeStichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw en Kadaster zich de komende jaren actief inzetten.

€ 20 miljoen

Het Rijk en de drie noordelijke provincies sloten in 2019 de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Daarmee komt € 20 miljoen beschikbaar voor initiatieven die de biodiversiteit, de landschapskwaliteit en de agrarische sector dienen.

De volledige Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland (PDF) is te vinden op de website van de Rijksoverheid.