Grondig Boeren met Maïs


Voor de melkveehouderij is snijmaïs een zeer belangrijke energierijk ruwvoer. Maïs wordt daardoor veel geteeld in Drenthe en dat betekent dat economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde maïsteelt een substantiële bijdrage levert aan de duurzaamheid van de landbouwsector in Drenthe. De huidige teelt van mais brengt nadelen met zich mee zoals: bodemverdichting, schimmels, achteruitgang biodiversiteit en uit- en afspoeling van nutriënten. Grondig Boeren met Maïs richt zich op het ontwikkelen van een vernieuwend en innovatief maïsteeltsysteem waardoor bovenstaande nadelen zoveel als mogelijk worden voorkomen of teniet gedaan.

Doel Grondig Boeren met Maïs

Komen tot een rendabele maïsteelt zonder negatieve effecten op de omgeving. Uiteindelijk het doel dat de inzet binnen het project leidt tot de volgende vijf punten:

  1. Een betere bodemkwaliteit en -structuur met een geleidelijk hoger wordend organisch stofgehalte (koolstof vastlegging) en een lager wordende uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas)
  2. Vermindering van de ziektedruk door bodem- en gewasgebonden ziekten, plagen en onkruiden
  3. Een hogere bodembiodiversiteit
  4. Vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater
  5. Een rendabele teeltwijze ook na aanscherping van mineralen gebruik

Inhoud

Grondig boeren met maïs is een demonstratieproject dat gestart is in 2012. Het is een project waarin aan de landbouwsector en andere geïnteresseerden en uitvoerders van maïsteelt wordt gedemonstreerd wat praktijkrijpe innovaties zijn die de teelt duurzamer maken. De mogelijkheden worden gedemonstreerd op het centrale demoperceel van proefboerderij Kooijenburg te Marwijksoord. Daarnaast zijn er verspreid over Drenthe 9 praktijkbedrijven(satellietbedrijven genoemd), waar onderdelen van de centrale demo zijn aangelegd op praktijkpercelen. Hier kunnen geïnteresseerden ook in de regio kennis nemen van de activiteiten binnen dit project. De satellietbedrijven krijgen begeleiding vanuit het project om aspecten uit de optimalisatie van maisteelt te realiseren. De satellietbedrijven geven zelf verder vorm aan de olievlekwerking die van het project uit moet gaan richting de praktijk.

Op deze manier wordt de demonstratie-aanpak kennis uitgewisseld met en ontwikkeld bij de doelgroep(maïstelers en loonwerkers). Het demonstratieperceel in Marwijksoord is opgebouwd aan de hand van een vijftal thema’s, die aan het begin van het project als van belang zijn benoemd door een daarvoor ondervraagde groep Drentse akkerbouwers en veehouders. 1. Standaard maïsteelt 2. Organische stof 3. Mineralen uit kringloop 4. Twee oogsten per jaar 5. Vruchtwisseling

Website

http://www.grondigboerenmetmais.nl/

Looptijd

2012 tot heden