DuurSaam Glashelder


Overheden, betrokken sectoren, organisaties en kennisinstituten werken samen aan de ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Provincie Drenthe is daarom samen met  LTO Glaskracht Nederland, de waterschappen Hunze en Aa’s, en Vechtstromen, provincie Groningen en de gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren het 'Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder' gestart.

Doel

Doel is om de glastuinbouwbedrijven in de gebieden van de waterschappen te ondersteunen bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool.

Inhoud

DuurSaam Glashelder omvat diverse ondersteunende maatregelen, zoals de aanpak van restwaterstromen, met de onderdelen: advisering bedrijf, monitoring waterkwaliteit en toezicht. Daarnaast komt er een lobby duurzame gewasbescherming, zal er kennisbundeling komen, wordt een leergroep emissiebeperking opgericht en adviseren we over rioleringscapaciteit en natrium-arm gietwater.

De belangrijkste maatregel is het uitvoeren van een onafhankelijke bedrijfswaterscan, waarbij elke deelnemer zicht krijgt op de verbeterpunten binnen zijn bedrijfsvoering met betrekking tot het lozen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. De scan is gericht op restwaterstromen en hemelwater, maar maakt de tuinder ook bewust van de impact van zijn werkzaamheden op de omgeving. Ook het verbeteren van kennis en een goede onderlinge communicatie zijn belangrijke onderdelen van het programma. Tuinders die niet meedoen aan de bedrijfswaterscans, vallen onder zwaarder toezicht.

Looptijd

2016-heden

Links

http://www.ltoglaskrachtnederland.nl/water/duursaamglashelder