Akkerbouw


De Drentse akkerbouw produceert gewassen die gebruikt worden voor de voedselindustrie, of als grondstof voor andere toepassingen. Akkerbouwers gaan zuinig om met de bodem en het gebruik van grond- en hulpstoffen.

Akkerbouw 2

Door op de ingeslagen weg

Nieuwe veredelingstechnieken kunnen het kweken van ziekteresistente rassen versnellen en dragen bij aan nieuwe teelten als lupine en soja, die steeds meer in opmars komen. Moderne veredelingstechnologie biedt mogelijkheden op het gebied van gezondheid en klimaatverandering in relatie tot voedselzekerheid. Technologische verbeteringen zijn vooral te verwachten op het gebied van precisielandbouw en nieuwe milieuvriendelijke producten en -processen om onder andere de bodemvruchtbaarheid in stand te houden

of te verbeteren. Samenwerking met de andere sectoren is een middel om reststromen zoveel mogelijk te hergebruiken en om te komen tot meer gesloten kringlopen (voer-mest-energie).Roulatie van gronden tussen verschillende sectoren en bedrijfstypen biedt mogelijkheden voor specialisatie en kan bijdragen aan de bodemvruchtbaarheid. Biodiversiteit is van groot belang voor het creëren van ziektewerende bodems. Gezonde bodems leiden tot gezondere gewassen die weerbaarder zijn tegen ziekten en plagen. Boven de grond gaat het over akkerranden voor de boerenlandvogels, bloemrijke randen langs sloten en akkers voor schoon water en natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen door insecten in het gewas.

Akkerbouwbedrijf als broedplaats in Odoorn

De teler ontvangt collegatelers, ketenpartijen, schoolkinderen en andere groepen op de boerderij en laat zien wat hij in de praktijk doet aan verduurzaming op zijn bedrijf op het gebied van economie, bodem, water, biodiversiteit en relatie met de sociale omgeving. Via een vastomlijnd proces waarbij de ondernemer centraal staat, werkt hij aan voortdurende verduurzaming op zijn bedrijf. Direct contact tussen de teler en zijn omgeving is

een sleutel om te komen tot inzicht, besef en waardering van de omgeving rond een landbouwbedrijf. Ook is het bij uitstek een leeromgeving voor andere akkerbouwers. De kennis die zij er op doen kunnen zij op hun eigen bedrijf toepassen.