Groene Economische Agenda


De Groene Economische Agenda is de uitwerking van de leidraad ‘groen’ uit de Economische Koers 2020-2023. Hiermee zetten we in op vergroening van onze economie. Dit doen we samen met onze partners.

Onze omgeving en de uitdaging

Grondstoffenschaarste en klimaatverandering vragen om een transitie naar een duurzame economie. De roep vanuit de maatschappij om duurzaam te produceren en consumeren, wordt steeds krachtiger. Deze ontwikkelingen bieden volop kansen voor het Drentse bedrijfsleven.

Uitgangspunten agenda

De Groene Economische Agenda bekijken wij vanuit een economisch perspectief. De Economische Koers 2020-2023 vormt de basis. Efficiënter omgaan met bestaande grondstoffen (circulariteit), nieuwe biobased grondstoffen en het verkorten van ketens zien wij als de kern van de vergroening. We gaan uit van de kracht van onze regio: de aanwezige sterke sectoren en sectoren met groeipotentie. Er is daarbij aandacht voor kop- lopers, maar ook voor het brede MKB om op ‘vlieghoogte’ te komen.

Onze ambitie

We willen dat Drenthe, samen met onze aangrenzende provincies, in 2030 in Europa wordt gezien als een belangrijke Green Valley. Drenthe is in 2030 dé provincie waar circulair ondernemen niet alleen bij de koplopers, maar ook bij het gehele generieke MKB de standaard is.

Onze hoofddoelen

  1. Realisatie van economische groei: het scheppen van nieuwe ‘groene’ banen en het behoud van bestaande werkgelegenheid;
  2. Bijdragen aan een duurzame samenleving: reductie van CO2 en stikstofuitstoot,, vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen, en afname van afvalstromen (reduce, reuse en recycle).

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030, onder te verdelen in de categorieën biosfeer, maatschappij en economie.

Met onze inzet op vergroening van de Drentse economie dragen wij met name bij aan de SDG’s 8 (waardig werk en economische groei), 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en 12 (verant- woorde consumptie en productie).

Onze rol

We vullen onze rol in door op verschillende manieren binnen de actielijnen van deze agenda concrete stappen te zetten.

Onze inzet

Wij willen ons bedrijfsleven (en kennisinstellingen) onder- steunen bij hun inspanningen om een bijdrage te leveren aan de vergroening van de economie. Daarbij hebben we aandacht voor zowel de koplopers als het generieke MKB. We zetten in op de volgende drie actielijnen:

  1. Versterken groen ondernemerschap
  2. Innovatie, kennis en scholing
  3. (Bovenregionaal) groen ecosysteem