Groene Economische Agenda


Grondstoffenschaarste, klimaatverandering en andere maatschappelijke uitdagingen vragen om de omslag naar een duurzame economie. Deze omslag biedt kansen voor Drentse bedrijven om te innoveren, bestaande markten te transformeren en nieuwe markten te ontwikkelen.

In de Groene Economische Agenda geven we invulling aan de kansen en uitdagingen in onze maatschappij. Deze agenda is de uitwerking van de lijn ‘groen’ uit de Economische Koers 2020-2023. Hiermee zetten we in op vergroening van onze economie.

Onze uitgangspunten

De Groene Economische Agenda bekijken wij vanuit een economisch perspectief: de ontwikkeling van een groene economie waarin we efficiënter omgaan met bestaande grondstoffen (circulariteit), nieuwe biobased grondstoffen de standaard worden en productieketens worden verkort. Dit zien wij als de kern van de vergroening. We gaan uit van de kracht van de regio: de aanwezige sterke sectoren en sectoren met groeipotentie. Er is daarbij aandacht voor koplopers, maar ook voor het brede mkb om op ‘vlieghoogte’ te komen.

Onze ambitie

We willen dat Drenthe, samen met onze aangrenzende provincies, in 2030 in Europa wordt gezien als een belangrijke Green Valley. Drenthe is in 2030 dé provincie waar circulair ondernemen niet alleen bij de koplopers, maar ook bij het gehele mkb de standaard is. Daarbij willen we nieuwe 'groene' banen initiëren en bestaande werkgelegenheid behouden. Tevens willen we bijdragen aan een duurzame samenleving door de uitstoot van CO2 en stikstof te reduceren, minder primaire grondstoffen te gebruiken en het aantal afvalstromen te verminderen. Dit doen we samen met onze Drentse partners.

Onze inzet

We vullen onze rol in door op verschillende manieren concrete stappen te zetten. Wij ondersteunen het bedrijfsleven (en kennisinstellingen) bij hun inspanningen om een bijdrage te leveren aan de vergroening van de economie. Dit doen we door het versterken van groen ondernemerschap centraal te stellen. Dit is mede afhankelijk van innovaties, kennis en scholing. Maar een optimale situatie bereiken we pas als het fundament, het ecosysteem, goed is ingericht.