IBP Project Samen boeren voor Drentse bodem


Werking Drentse ruilsysteem

Samenwerking vergroot de mogelijkheden voor een ruimere teeltrotatie. En dat is nou net de sleutel tot bodemverbetering en daarmee minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij levert een gezonde bodem een positieve bijdrage aan CO2-opslag en biodiversiteit.

Samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij past heel goed binnen klimaat- en biodiversiteitsdoelen

Voordeel voor boer én biodiversiteit

Meer dan 50% van de Drentse landbouwgrond wordt gebruikt voor de teelt van zowel akkerbouw- als veehouderijgewassen. Op het Drents Plateau zelfs ca 80 % van de grond. Dit gebeurt op gemengde bedrijven of door onderling ruilen tussen akkerbouwers en melkveehouders. De ondernemers maken hiermee een ruimere vruchtwisseling mogelijk. Zij telen gras of voergewassen op grond van de akkerbouwer en akkerbouwgewassen op ruilpercelen van de melkveehouder.

Regio-kringloop

Bij de samenwerkingen waarover we hier spreken zijn vaak meerdere bedrijven tegelijkertijd betrokken. Ieder is verantwoordelijk voor de teelt van zijn eigen gewassen, samen zijn ze verantwoordelijk voor de bodem en maken ze afspraken over de volgorde van de gewassen, over de kwaliteit van de mest, over onkruidbeheersing en over momenten van bewerking. Zo onderhouden zij sámen een regio-kringloop van mest, akkerbouwgewassen en voer. Door de ruimere teeltrotatie kunnen alle partijen beter sturen op organische stof, ziektegevoeligheid en algehele bodemkwaliteit.

Landbouwvisie

Samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij past heel goed binnen klimaat en biodiversiteitsdoelen en sluit haast naadloos aan bij hedendaagse landbouwvisies van onder meer LNV, Brussel en natuur- en marktorganisaties. Unilever bijvoorbeeld, noemt gewasrotatie als eerste speerpunt bij regeneratieve landbouw.

Samenwerken sluit haast naadloos aan bij hedendaagse landbouwvisies van onder meer LNV en Brussel

Kennis en inburgeren

Dit IBP-project heeft tot doel het systeem van grondruil te laten inburgeren als volwaardig, veelvoorkomend landbouwsysteem dat ruimte verdient in beleid en duurzaamheidsprogramma’s. Het project werkt aan de verbetering van kennis over het ruilsysteem bij de vier overheden en binnen de verwerkende ketens. Zij doet dit door het systeem uit te leggen en de voordelen te staven aan de hand van praktijk- en literatuuronderzoek.