IBP Project Samen Boeren voor Drentse bodem


Werken aan optimale vruchtwisseling door akkerbouw en veehouderij

'Samen boeren voor Drentse bodem’ gaat over de samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders: een in Drenthe wijdverbreide manier van werken. Meer dan 50 % van de grond wordt hier gebruikt voor gemengde rotatie van zowel akkerbouw- als veehouderijgewassen. Op het Drents Plateau is dat zelfs ca 80 % Boeren ruilen onderling grond en verruimen zo de gewasrotatie op elkaars percelen.

Dit ruilsysteem zorgt voor een duurzame, regionale kringloop met een gezonde bodem. De afgelopen decennia was er weinig aandacht voor deze manier van grondgebruik in onderzoek, advies en beleid. In de huidige landbouwontwikkelingen is er meer aandacht voor regiokringlopen.

Dit project vergroot de kennis bij overheden en marktpartijen over de gang van zaken en de voordelen van het ruilen van grond. Beweringen over de duurzame effecten van grondruil worden getoetst en onderzocht.

Ruime rotatie door grondruil

Grond ruilen gebeurt met name op het Drents Plateau, maar ook deels daarbuiten. Door grond te ruilen is een ruimere vruchtwisseling mogelijk. Deze ruimere vruchtwisseling/teeltrotatie maakt dat boeren beter kunnen sturen op organische stof, ziektegevoeligheid en algehele bodemkwaliteit. Zo draagt dit Drentse landbouwsysteem positief bij aan de basis van alle biodiversiteit: het bodemleven. Daarnaast zorgt het voor minder onkruid- en ziektedruk bij de planten waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Probleem: ruil-systeem is onbekend

Hoewel het in Drenthe veel voorkomt, is het systeem van samenwerking nagenoeg onbekend bij beleidsmakers en marktpartijen met verduurzamingsprogramma’s. In dergelijk beleid ligt de focus daardoor op de duurzaamheid op bedríjfsniveau in plaats van op de bijdrage van het bedrijf aan duurzaamheid in het gebied.

Duurzaam op regionale schaal

Boeren geven aan dat duurzaamheidsprogramma’s en ook wetgeving soms contraproductief werken voor boeren die grond ruilen. En dat maakt het moeilijker om duurzaam te werken op regionale schaal. Dit project onderzoekt en toetst waar de knelpunten zitten.

Kennis en inburgeren

Samen boeren voor Drentse bodem onderzoekt de duurzaamheidsclaims die belangrijk zijn om het systeem van grondruil te laten inburgeren als volwaardig, veelvoorkomend landbouwsysteem dat ruimte verdient in beleid en duurzaamheidsprogramma’s. Het project werkt aan de verbetering van kennis over het ruilsysteem bij de vier overheden en binnen de verwerkende ketens. Zij doet dit door het systeem uit te leggen en de voordelen te staven aan de hand van praktijk- en literatuuronderzoek.

Contact

Meer weten over dit IBP-project of ervaringen uitwisselen? Projectleider Giske Warringa is bereikbaar via g.warringa@drenthe.nl en 06 10242765.