Meerjarige scheurproeven van gras


Samen met boeren kijken we hoe de gewasrotatie nog beter voor bodem en water kan worden. Eén van de ideeën van de boeren is om te zorgen dat zij geen glyfosaat nodig hebben bij het scheuren van gras. Hiervoor moeten zij de graszode eerder kapot maken (scheuren) zodat het verteringsproces wordt gestart. Dit noemen we wintervoorploegen. Ironisch genoeg vormt de wetgeving hiervoor een belemmering.

Via proeven onderzoeken we het effect van wintervoorploegen op zandgrond. De hypothese is dat bij vroeger scheuren, geen glyfosaat nodig is. Ook kan het scheurmoment zo beter worden afgestemd op het moment dat het volggewas de stikstof opneemt. De kans op stikstofverliezen wordt dan lager.

Vrijstelling voor vroeg scheuren

Wettelijk mag de graszode op zandgrond pas gescheurd worden na 1 februari. In de praktijk gebeurt dit vaak nóg later, doordat op het bedrijf rond die tijd andere voorjaarsdrukte is of omdat het land in februari te nat is.

Via proeven onderzoeken we het effect van wintervoorploegen op zandgrond. Dat betekent dat de zode tijdens de winter al wordt gescheurd. Voor de proeven is een vrijstelling afgegeven om in de winter de graszode te scheuren.

Minder stikstofverliezen en minder glyfosaat

De hypothese is dat door gras vroeg te scheuren, het gebruik van glyfosaat niet meer nodig is omdat de zode voldoende tijd heeft om te verteren voordat de bewerkingen plaats vinden. De scheurdatum van 1 februari is echter ingevoerd om verliezen tegen te gaan. Wintervoorlpoegen mag dus geen nadelig effect hebben op uitspoelingskansen van stikstof. Vroeg scheuren heeft als tweede voordeel dat het scheurmoment beter kan worden afgestemd op het moment dat het volggewas de stikstof opneemt. De kans op stikstofverliezen wordt dus zelfs lager.

Praktische kant

Ook kijken we naar de praktische uitvoering. Waarom scheuren boeren de graszode pas in maart? Grotendeels komt dit door het weer, maar planning speelt ook een rol. Hoe zorgen we er binnen de samenwerking voor dat eerder scheuren mogelijk wordt als dat duurzamer blijkt?

Praktijk en wetgeving

Verder wordt in dit project gekeken naar de duur van de graslandperiode in de totale gewasrotatie, dus na hoeveel jaar wordt de graszode weer onder gewerkt. Het project koppelt de uitkomsten van deze scheurproeven aan de praktijk en maakt de relatie met de huidige wetgeving inzichtelijk.