Samenwerking akkerbouw en veehouderij


Drentse akkerbouwers en melkveehouders verruimen de gewasrotatie op elkaars percelen door onderling te ruilen. 'Samen boeren voor Drentse bodem’ gaat over deze samenwerking: een in Drenthe wijdverbreide manier van werken.

Meer dan 50 % van de landbouwgrond wordt hier op deze manier gebruikt voor gemengde rotatie van zowel akkerbouw- als veehouderijgewassen. Op het Drents Plateau is dat zelfs 80 %

‘Samen boeren voor Drentse bodem’ brengt in kaart hoe dit nog duurzamer kan en onderzoekt de duurzaamheidsclaims.

Werking Drentse ruilsysteem

Samenwerking vergroot de mogelijkheden voor een ruimere teeltrotatie: de sleutel tot bodemverbetering, minder middelengebruik, biodiversiteit en CO2-opslag.

Bruikbaarheid KPI's en wetgeving

Onbekendheid van het Drentse ruilsysteem is een belemmering voor de duurzame werking hiervan. Er is behoefte aan beleid en duurzaamheidsprogramma's met een gebiedsbrede kijk.

Meerjarige scheurproeven gras

Wij testen de hypothese dat eerder scheuren van grasland ervoor zorgt dat de stikstof op het juiste moment vrijkomt voor de groei van het nagewas en maakt dat er geen glyfosaat nodig is.

Goed voor biodiversiteit én boer

Een florerend bodemleven werkt positief door op zowel de natuur als het boereninkomen. Ruime gewasrotatie zorgt daarvoor.

Contact

Wilt u meer weten over Samen Boeren voor Drentse Bodem? Kennis uitwisselen of juist meer weten over hoe het ruilen van percelen werkt?