Vitale Vakantieparken


Samen met gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON werkt provincie Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken. Een project om vakantieparken en campings in Drenthe, die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan, te ondersteunen om weer recreatief en economisch gezond (aantrekkelijk) te worden. Die ondersteuning is er ook voor vakantieparken en campings die er goed voorstaan, om ze de mogelijkheid te bieden verder door te ontwikkelen (excelleren). Daarnaast worden parkeigenaren en/of verenigingen van eigenaren van terreinen zonder recreatieve mogelijkheden en kansen voor de toekomst, begeleid naar een passende andere bestemming (transformeren).

Gezamenlijke aanpak

De samenwerkende partijen hebben in 2017 veelvuldig met elkaar om tafel gezeten, maar ook met ondernemers en Verenigingen van Eigenaren om te praten over een gezamenlijke aanpak voor het project vitale vakantieparken. Deze aanpak is opgenomen in een convenant dat op 7 december is ondertekend door alle gemeenten, RECRON en de provincie.  De aanpak bestaat uit twee sporen:

  • Excelleren

Het ondersteunen van vitale parken én parken met die potentie om (weer) vitaal en eigentijds te blijven en/of te worden. Door innovatie, eigentijdse product-conceptontwikkeling wordt de kopgroep excellente bedrijven vergroot.

  • Transformeren

Het begeleiden van parkeigenaren en/of VvE’s van terreinen zonder recreatieve kwaliteit en perspectief, om transformatie naar een passende bestemming te realiseren. Door herbestemming en –ontwikkeling wordt het aandeel parken dat hun toeristisch-recreatieve functie heeft verloren, afgebouwd. Binnen deze opgave vallen ook de parken met een sociaal-maatschappelijke problematiek.

Met de aanpak willen de betrokken partijen de volgende doelen behalen in de periode 2018-2024’:

  • meer ruimte voor ondernemerschap;
  • meer bestedingen door toeristen;
  • meer werkgelegenheid;
  • meer grip op sociale problematiek;
  • meer balans tussen vraag en aanbod.

Uitvoeringsplan

De sporen excelleren en transformeren worden samen met de doelen de komende maanden uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Hier worden diverse partijen bij betrokken.


Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe

In het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe hebben provincie, gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON de ambitie en doelen voor het project Vitale Vakantieparken uitgewerkt. Drenthe gaat de komende jaren gaat voor een verdubbeling van het aantal topvakantieparken. Parken zonder recreatieve toekomst worden begeleid naar een passende andere bestemming, met het uiteindelijke doel halvering van het aantal niet-vitale vakantieparken.

Met verschillende instrumenten uit het actieprogramma ondersteunen provincie, gemeenten, Recreatieschap en RECRON ondernemers en Verenigingen van eigenaren (VvE). Hiervoor wordt een zogeheten taskforce ingericht: een actiegericht team dat gemeenten parkgericht bedient met kennis, advies en hulp. Recreatieondernemers en VvE’s dienen zelf met kansrijke toekomstplannen te komen en kunnen bij de taskforce terecht voor vragen en advies.

Animatie

In onderstaande animatie is het actieprogramma kort samengevat.