Monumenten


Op de monumentenlijst van de provincie Drenthe staan niet alleen gebouwen. Er staan bijvoorbeeld ook historisch geografische structuren, stedenbouwkundige opzet van gebieden en archeologische monumenten op. De provincie beschermt actief haar cultuurhistorische waarden. We willen het cultureel erfgoed beleefbaar houden.

In 2007 besloot de provincie Drenthe om monumenten te inventariseren. Het ging om de monumenten van bovenlokaal belang. Drents Plateau voert deze opdracht voor de provincie uit. De provincie wil hiermee actief haar cultuurhistorische waarden beschermen. En bovendien het cultureel erfgoed beleefbaar houden. De provinciale monumenten nemen een eigen plek in naast de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten.

Gebouwde monumenten tot 1940

In 2009 hebben Gedeputeerde Staten 224 gebouwen aangewezen in de categorie 'gebouwde monumenten tot 1940'. Deze gebouwen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van hun omgeving. Ook vertellen ze veel over de ontwikkeling en de identiteit van het gebied. Met deze aanwijzing krijgen de gebouwen een wettelijke beschermde status. En het biedt de eigenaren een mogelijkheid om bij het Drents Monumentenfonds een lening met lage rente af te sluiten. De provincie heeft hiervoor een eenmalig bedrag van bijna drie miljoen euro beschikbaar gesteld.

Monumentenlijst

De monumentenlijst van de provincie Drenthe kent een integrale aanpak. Het gaat niet alleen om gebouwen. Het gaat ook om historisch geografische structuren, stedenbouwkundige opzet van gebieden en archeologische monumenten. Grafheuvels, historische postroutes, zandwegen, vestingwerken, kanalen en akkercomplexen kunnen ook op de provinciale monumentenlijst komen.


Subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit

Monumenten

Deze regeling biedt eigenaren van monumentale panden, of panden die door de gemeente als 'beeldbepalend' zijn aangemerkt, de kans om subsidie aan te vragen voor de restauratie of herbestemming van hun pand. Subsidie wordt alleen verstrekt aan particulieren en bedrijven, niet aan andere overheden.