Het cultuurbeleid van de provincie Drenthe


In de cultuurnota staat het kunst- en cultuurbeleid van de provincie Drenthe. Iedere vier jaar is er een nieuwe nota. ‘De verbeelding van Drenthe’ is de naam van de cultuurnota van nu. Deze geldt tot en met 2020.

Bij deze cultuurnota hoort de Uitvoeringsregeling subsidieverlening Cultuurnota 2017-2020. Hierin staan de kaders voor het aanvragen van subsidies. Het gaat om subsidies voor incidentele projecten, op het gebied van:

  • geschiedenis
  • streektaal
  • festivals
  • professionele podiumkunsten
  • beeldende kunst in het landschap
  • talentontwikkeling
  • participatie

Musea, festivals en podiumkunsten

Daarnaast ontvangen musea die belangrijk zijn voor onze provincie vier jaar lang een jaarlijkse subsidie. Ook een aantal festivals en gezelschappen in podiumkunst (professioneel en amateur) krijgen meer zekerheid. Het Platform Drentse Musea steunt de kleine Drentse musea die voor onze provincie belangrijk zijn.

Erfgoed en culturele participatie

We investeren in de ontwikkeling van mensen door te werken aan de bibliotheek van de toekomst. Dit doen we samen met gemeenten. We trekken ook samen op in het vermarkten van het Drentse Erfgoed. En in het verwerven van een betere positie van erfgoed en cultuur in de vrijetijdseconomie. Ook wordt er extra ingezet op leefbaarheid. Dit doen we door meer het meedoen aan culturele activiteiten te stimuleren, vooral op het platteland. Tot slot geven we extra aandacht aan onder andere het thema: ‘Groen erfgoed, verbeelding van archeologie en ondersteuning van burgerinitiatieven die zich inzetten voor het behoud van gebouwd erfgoed’.

Trots op het culturele leven in Drenthe

Gedeputeerde Cees Bijl: ”Met deze cultuurnota laten wij zien dat we trots zijn op het culturele leven in Drenthe. Daarbij willen we met kunst en cultuur economische groei bevorderen. We willen een goed vestigingsklimaat stimuleren en de provincie aantrekkelijker maken voor toeristen en de inwoners. Dit doen we door onder andere de basiszorg voor cultuur en erfgoed van Drenthe op orde te brengen, door te investeren in de musea en het vermarkten van cultureel erfgoed en kunsten. En door extra in te zetten op evenementen en festivals met een bovenlokale spin-off.”


Cultuurnota Drenthe 2021 – 2024: Cultuur om te delen

Ontwerp-Cultuurnota 2021-2024

Voortzetting van het huidige beleid, met accenten op provinciebrede toegankelijkheid en intensivering van samenwerking met partners. Dat is waar het college van Gedeputeerde Staten de komende jaren op het gebied van cultuur op in wil zetten. De plannen zijn verwoord in de ontwerp-Cultuurnota 2021-2024, getiteld ‘Cultuur om te delen’.

Cultuurmonitor 2017-2020

Gedeputeerde Staten hebben de tweede editie van de Cultuurmonitor 2017-2020 aangeboden aan Provinciale Staten. Met de Cultuurmonitor worden jaarlijkse trends en ontwikkelingen in het culturele veld zichtbaar gemaakt op basis van input van provinciaal gesubsidieerde instellingen. Door de artistieke, maatschappelijke, economische en ruimtelijke waarde van cultuur te benoemen, geeft de monitor inzicht in de effecten van het provinciale cultuurbeleid.