Cultuurbeleid: Cultuurnota 2017-2020

Cultuurnota 2017-2020: De verbeelding van Drenthe

Op 28 september is de Cultuurnota ‘De verbeelding van Drenthe’ vastgesteld in het Drents Parlement. De nota is tot stand gekomen via een interactief proces en via inspraak. Daarnaast is de Uitvoeringsregeling subsidieverlening Cultuurnota 2017-2020 vastgesteld als subsidiekader voor incidentele projecten.

Cultuurgedeputeerde Cees Bijl: ”We zijn blij dat de nota over het algemeen goed ontvangen is. Met deze cultuurnota laten wij zien dat we trots zijn op het culturele leven in Drenthe. Daarbij willen we met kunst en cultuur economische groei bevorderen, een goed vestigingsklimaat stimuleren en de provincie aantrekkelijker maken voor toeristen en de inwoners. Dit doen we door onder andere de basiszorg voor cultuur en erfgoed van Drenthe  op orde te brengen, door te investeren in de musea en het vermarkten van cultureel erfgoed en kunsten en door extra in te zetten op  evenementen en festivals met een bovenlokale spin-off.”

In de nieuwe cultuurnotaperiode kunnen incidentele projectaanvragen worden ingediend op het gebied van  geschiedenis, streektaal, festivals, professionele podiumkunsten, beeldende kunst in het landschap, talentontwikkeling en participatie. Verder ontvangen musea van provinciaal belang vier jaar lang een jaarlijkse subsidie. Zowel een aantal festivals als professionele- en amateur podiumkunstgezelschappen krijgen meer(jarige) zekerheid in hun bestaansrecht. De vele kleine Drentse musea die voor onze provincie belangrijk zijn, krijgen ondersteuning via het Platform Drentse musea.

Samen met gemeenten investeren we in de ontwikkeling van mensen door te werken aan de bibliotheek van de toekomst. Provincie en gemeenten trekken ook samen op in het vermarkten van het Drentse Erfgoed en het verwerven van een betere positie van erfgoed en cultuur in de vrijetijdseconomie. Ook wordt er extra ingezet op leefbaarheid door meer culturele participatie en bijzondere kunst en cultuur op het Drentse platteland te stimuleren. Tot slot wordt extra aandacht gegeven aan onder andere het thema groen erfgoed, verbeelding van archeologie en ondersteuning van burgerinitiatieven die zich inzetten voor het behoud van gebouwd erfgoed.

Laatst bijgewerkt op 16 november 2016.

Cultuurnota 2013-2016

Op 11 juli 2012 is de cultuurnota ‘Oude wereld, nieuwe mindset' vastgesteld. Hierin staat wat de provincie in de periode 2013-2016 met haar cultuurbeleid wil bereiken. Deze cultuurnota is tot eind 2016 van kracht.