Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018


Nieuwe ontwikkelingen vragen om een modernisering van de huidige Omgevingsvisie. De provincie Drenthe doet dit met een revisie van de Omgevingsvisie. Dit is een zorgvuldig proces, waarbij stakeholders en andere belangenvertegenwoordigers gericht worden betrokken en geraadpleegd om tot een gedragen revisie te komen. De revisie van de Omgevingsvisie doorloopt vier fasen en moet uiteindelijk zijn afgerond in het najaar van 2018. Meer over het proces, de planning, beleidsthema's en bouwstenen is te lezen in de 'Startnotitie Revisie Omgevingsvisie 2018'.

Kaart-Omgevingsvisie

Omgevingsvisie Drenthe 2018 en Omgevingsverordening Drenthe 2018 ter vaststelling naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Omgevingsvisie Drenthe 2018 met bijbehorend Milieueffectrapport en de Nota van Antwoord op de zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie Drenthe ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

Ook hebben GS besloten de Omgevingsverordening Drenthe 2018 met Nota van Antwoord op de zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsverordening Drenthe ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

Alle stukken die nu ter besluitvorming zijn gemaakt kunt u in onderstaand overzicht inzien. De volledige Omgevingsvisie, waar de beleidsteksten aan het kaartmateriaal verbonden zijn, is te raadplegen via de planviewer. Teksten en kaartmateriaal zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Leeswijzer Omgevingsvisie Drenthe 2018

Deze leeswijzer neemt u mee in de Omgevingsvisie Drenthe 2018. Het geeft aan welke onderwerpen in de omgevingsvisie aan bod komen en hoe u ze in context kunt plaatsen. Op diverse plaatsen in deze leeswijzer vindt u een link, waarmee u rechtstreeks uitkomt bij de inhoudelijke teksten van de omgevingsvisie.

Planning Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018

21 februari 2018: behandeling van de ontwerp-Revisie van de Omgevingsvisie Drenthe 2018 in de Statencommissie Omgevingsbeleid.

28 maart 2018: behandeling van ontwerp-Revisie in vergadering Provinciale Staten (PS)

5 april tot en met 16 mei 2018: terinzagelegging (bij vaststelling door PS op 28 maart). Inwoners, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en andere stakeholders krijgen de mogelijkheid om een reactie te geven.

18 september 2018: behandeling van de Omgevingsvisie Drenthe 2018, Omgevingsverordening Drenthe 2018 met de Nota's van Antwoord en Milieueffectrapport in de Statencommissie Omgevingsbeleid.

3 oktober 2018: beoogde definitieve vaststelling van de  Omgevingsvisie Drenthe 2018, Omgevingsverordening Drenthe 2018 met de Nota's van Antwoord en Milieueffectrapport door PS.

Omgevingsvisie op reis

Dwingelderveld

In het voorjaar van 2017 is de reis van de revisie omgevingsvisie gestart. Met verschillende stakeholders als reisgenoten zijn we drie weken op pad geweest in en door Drenthe. Het motto was ‘Samen werken aan een robuust, rijk en toekomstgericht Drenthe’. Onze eerste reis bracht ons naar Proefboerderij Valthermond, waarna we in de tweede week neerstreken in de RLS1957 in Eelde. De laatste reis ging naar RCN De Noordster in Dwingeloo. Samen met het reisgezelschap hebben we de basis gelegd voor het koersdocument.

De 'reisdagboeken' van deze bijeenkomsten vindt u in de bibliotheek hiernaast.

Van reisverslag naar ontwerpvisie

Vaart Assen_DSC4063 (klein+bijgesneden)

In de zomer van 2017 is het koersdocument vastgesteld. Het najaar van 2017 staat in het teken van de ontwerpvisie. Het koersdocument heeft hiervoor de richting bepaald. Stakeholders en reisgenoten uit fase 1 benaderen we gericht met de vraag op het tussenproduct te reageren.

Ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 (terinzage van 5 april tot en met 16 mei 2018)

Meer ruimte geven aan gemeenten, de regie laag houden en zoeken naar combinaties van ruimtegebruik. Dat is de essentie van de ontwerp-Revisie van de Omgevingsvisie Drenthe 2018. Dit ontwerp en bijbehorende stukken hebben terinzage gelegen van 5 april tot en met 16 mei 2018.

De ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 staat in een digitale kaart (plan-viewer).

U vindt hieronder de link naar de plan-viewer, waar u zowel per thema afzonderlijk als combinaties van thema’s, de kaarten en teksten kunt laden en inzien.

Bijeenkomsten Omgevingsvisie Drenthe 23 en 28 mei 2018

De provincie Drenthe heeft een ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe, een PlanMER en een ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 opgesteld. De Omgevingsvisie omschrijft de koers voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe.

De provincie organiseert twee bijeenkomsten over de werking van de Omgevingsvisie en de daaraan verbonden Provinciale Omgevingsverordening.

Doel van deze bijeenkomsten is dat u in gesprek kunt over de Omgevingsvisie Drenthe 2018. Er is voldoende ruimte voor vragen op lokaal niveau. Drentse statenleden en raadsleden zijn ook uitgenodigd.

Omgevingsvisie on tour

Tijdens de terinzagelegging is er de mogelijkheid op alle gemeentehuizen bij u in de buurt in gesprek te gaan over de revisie van de Omgevingsvisie, het PlanMER en de Omgevingsverordening. Hiervoor komt een mobiele informatiestand naar alle gemeentehuizen. Medewerkers van de provincie Drenthe staan u in de stand te woord.