Uitruil en verkoop grond nabij Diever / Zuidwolde / Roden


Diever / Zuidwolde / Roden

Publicatiedatum: 21 juni 2022 om 15.15 uur.

Gedeputeerde staten van Drenthe zijn voornemens ruim 7 ha grond uit te ruilen dan wel te verkopen nabij Diever, Zuidwolde en Roden, ten behoeve van de realisatie van diverse beleidsdoelstellingen o.a. Natuurnetwerk Nederland (NNN), agrarische structuurverbetering, het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de (Europese) Kaderrichtlijn Water (KRW).

De door de provincie uit te ruilen percelen zijn:

Diever H 464

Zuidwolde Q 2300

Roden P 108

Roden P 109

Transactie

04.76.10 ha te Diever, 00.03.30 ha te Zuidwolde en 02.95.10 ha te Roden.

De onderhavige kavelruil maakt onderdeel uit van een ruiltransactie ten behoeve van de realisatie van natuur in het kader van het NNN, ten behoeve van de agrarische structuurverbetering in het gebied. Daarnaast ten behoeve van maatregelen inzake de klimaatverandering in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW),  en van natuurdoelen die in het kader van (Europese) Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen te worden gerealiseerd.

In het kader van de realisatie van waterdoelen, is de provincie Drenthe voornemens om een perceel agrarische grond, groot 04.76.10 ha in te zetten in een ruiling met het lokale waterschap. Door deze ruiling in te zetten kunnen waterdoelen worden gerealiseerd, waarvoor de provincie gelet op het bepaalde in de Waterwet mede verantwoordelijk is en hiermee versterkt de provincie tegelijkertijd haar grondpositie om natuurdoelen binnen NNN te kunnen realiseren. Gelet op het met de ruil beoogde doel en de bestemming van de daarin betrokken gronden komt redelijkerwijs uitsluitend het waterschap voor de verkrijging van het perceel van de provincie in aanmerking.

Ten aanzien van het perceel Zuidwolde Q 2300, groot 00.03.30 ha, geldt voorts dat dit een solitair gelegen, ingeklemd restperceel van geringe omvang betreft voor de verwerving waarvan redelijkerwijs slechts de eigenaar van de naastgelegen grond in aanmerking komt.

De provincie Drenthe is ten slotte voornemens om in het kader van eenheid van beheer twee natuurpercelen gelegen te Roden, samen groot 02.95.10 ha, te verkopen. Deze gronden zijn inmiddels of worden ingericht als natuur en liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland in het deelgebied Noordwest Drenthe. Gelet op het beoogde doel van de verkoop en de ligging van het verkochte, komt redelijkerwijs uitsluitend de gegadigde voor de aankoop in aanmerking.

Voor meer informatie over de voorgenomen ruilingen en verkopen kunt u contact opnemen met grondzaken@prolander.nl.

Publicatie

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een koopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot een hiervoor genoemde onroerende zaak, dient binnen twintig kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. Met het oog op de voortgang in deze ruil-/verkooptrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij voornoemde termijn. Deze termijn is een vervaltermijn. De gegadigde die een kort geding aanspant, wordt verzocht ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding naar grondzaken@prolander.nl, met vermelding van naam, adres, de dagtekening van de publicatie en het perceel of percelen waarop het kort geding betrekking heeft.