Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022


De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Alle partijen willen een goede start van de wet. Om de wet verantwoord in werking te kunnen laten treden, moet de continuïteit van primaire processen – de planvorming en de vergunningverlening – en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers zijn gegarandeerd. Er moet in de eerste plaats een stabiel Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn, waarop bevoegd gezagen moeten aansluiten. Meer informatie staat op de website van het Interprovinciaal Overleg.

Over de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet bundelt alle wetgeving en regels voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water. Met als voordeel: 1 loket namens gemeenten, provincie, rijk, waterschappen en veiligheidsregio, het snel en digitaal kunnen aanvragen van vergunningen, samenhang en duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving en meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving.