Reactie College GS op Miljoenennota


Het kabinet wil Nederland sterker maken. Dat is mooi, want dit college ziet ook kansen om Drenthe nog sterker te maken. Het kabinet kiest voor investeringen in ook voor Drenthe belangrijke thema’s als: onderwijs, defensie, gemeente- en provinciefonds, infrastructuur, zorg en landbouw. Dit college wil graag gebruik maken van het aanbod om samen met het Rijk en andere partners aan verder te werken.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste punten uit de Miljoenennota voor Drenthe:

Bereikbaarheid belangrijke voorwaarde voor verdere economische groei

Het gaat goed met Nederland. De economie blijft groeien en de werkloosheidscijfers dalen. Om als Noord-Nederland en Drenthe gelijk op te kunnen gaan met de groei in de rest van de regio’s is een goede bereikbaarheid noodzakelijk. We zijn dan ook blij dat het Rijk in 2019/2020 twee miljard extra investeert in infrastructuur. Gedeputeerde Henk Brink (VVD) roept alle partijen op om vanuit Noord-Nederland samen te werken voor een snelle spoorverbinding met de Randstad. “Wij zijn blij met de aandacht voor de corridor A28 tot aan Hoogeveen en de 1,5 miljard voor Defensie. De rol van de mede-overheden wordt groter en samen met het Ministerie blijft de provincie belangrijk voor het aanjagen van de regionale economie.”

Samenwerken met de regio

Het kabinet heeft de ambitie zich in te zetten voor mensen in stad en platteland. Het wil investeren in een zorgzame en hechte samenleving, waarbij voorzieningen op peil zijn, mensen kunnen participeren en zich veilig voelen. Dit sluit naadloos aan bij de onlangs bij het Rijk ingediende regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe. Gemeenten en provincie hopen hier in het najaar te horen of deze deal wordt gesloten.

Landbouw & natuur zichtbaar in begroting

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “Voor het eerst sinds lange tijd heeft landbouw weer een plek gekregen in de Miljoenennota en Troonrede. Een fonds voor jonge boeren voor een bedrijfsovername is een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige jonge generatie landbouwers. Wij onderstrepen de oproep van het kabinet om dit in harmonie te doen met landschap en natuur. Het Ministerie komt met een speciaal bodemprogramma om de bodem blijvend gezond te houden. Dit is goed nieuws voor onder andere de InnovatieVeenkoloniën en de proeflocaties van de Wageningen Universiteit in Valthermond en Marwijksoord. De provincie ondersteunt daar al de nodige onderzoeken naar een gezonde bodem en het verminderen van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. We gaan ervan uit dat een deel van het onderzoek daar zal plaatsvinden.”

Cultuur en erfgoed in beeld bij het kabinet

Het college is blij met extra geld voor cultuur. Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA): “Met name de 325 miljoen extra voor erfgoed die is benoemd. In Drenthe zien we bijvoorbeeld met de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid voor de UNESCO Werelderfgoedlijst hoe belangrijk behoud van erfgoed is. Het zal ons mogelijk ook in staat stellen om meer monumenten beter te behouden. Het kabinet wil dat alle kinderen tijdens hun schooltijd naar een museum gaan. In Drenthe zijn we al bezig met een proef voor deze vorm van cultuuronderwijs en dat willen we graag vergroten. Extra aandacht voor taalonderwijs sluit goed aan bij Drentse aanpak laaggeletterdheid.”

Kansen benutten in klimaat en energieakkoord

Het kabinet erkent dat de energietransitie veel economische kansen biedt en innovatiekracht vergroot. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (CU): “Dat is zeker in Noord-Nederland aan de orde. Maar ook goed dat het kabinet investeert in technisch onderwijs. De energietransitie zal veel gaan vragen in bouw, installatie en onderhoud. Het is een extra motivatie voor ons om met elkaar tot een ambitieus Klimaat en Energie Akkoord (KEA) te komen, maar vooral ons bedrijfsleven te stimuleren om kansen te benutten! Waterstof is daar een voorbeeld van.”

En verder:

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Extra geld voor vmbo-scholen met een techniekprofiel past bij onze aanpak in het Techniekpact. De aandacht die nu wordt gegeven aan vakmensen ondersteunt onze doelen om onderwijs beter te laten aansluiten bij de vraag uit het bedrijfsleven.

Kwaliteitsverbetering woningen

Veel aandacht wordt besteed aan de oververhitte woningmarkt in grote steden. Op zich wel terecht, maar we moeten ook oog hebben voor kwaliteitsverbetering die nodig is in Drenthe. Wij gaan ervan uit dat het kabinet oog heeft voor regio’s waar andere opgaven liggen dan bouwen.

Financiën

Het kabinet heeft aangekondigd dat er door de aantrekkende economie ook meer geld naar het gemeente- en provinciefonds gaat. Uit de vandaag verschenen septembercirculaire van het Rijk blijkt dat deze stijging niet groter is dan we eerder in het financieel meerjarenbeeld bij de Voorjaarsnota hebben geschetst.

Zorg en welzijn

Het Rijk heeft net als ons aandacht voor kwetsbare groepen en onderstreept het belang van een inclusieve samenleving. In Drenthe faciliteren we onder andere een zorgtafel met o.a. zorginstanties, zorgverzekeraars en lokale bestuurders waarin gezamenlijkheid wordt nagedacht over de toekomst van de zorg in Drenthe. Voor bereikbare en toegankelijke zorg is het ook van belang dat het Rijk meewerkt aan de transitie, zodat we voorbereid zijn op de toekomst.