Reestdal: een oude stroombeek in een nieuw jasje


Het Reestdal ligt op de grens van de provincies Drenthe en Overijssel. Het veenbeekje de Reest kan hier vrij kronkelen in een afwisselend landschap van onder andere essen, houtwallen, akkertjes, heidevelden, bos en bloemrijke weiden. In de natuurgebieden rond de Reest komen veel bijzondere planten en dieren voor. Dit maakt het Reestdal een ideaal gebied om wandelend of fietsend van te genieten.

Als gevolg van ontwatering in het omringende landbouwgebied kwam de natuur in de tweede helft van de 20e eeuw steeds meer onder druk te staan. Bloemrijke graslanden, moerassen en bossen vielen ten prooi aan verdroging. Daarbij kwam dat het eigendom van de beheerders sterk versnipperd was geraakt. Dankzij de uitvoering van verschillende herstelprojecten in de afgelopen jaren is het tij gekeerd. Natuur- en waterdoelen zijn met elkaar verbonden. De bovenloop van

het Reestdal is uitgebreid met 150 hectare nieuwe natuur, waarvan bijna de helft aan Drentse zijde.Waterhuishoudkundige maatregelen zijn getroffen om de afvoercapaciteit van de Reest te vergroten en de invloed van grondwater - kwel - in het dal te versterken. In periodes met veel neerslag kan in de Reest meer water worden vastgehouden. Daarmee is een belangrijke bijdrage aan de Kader Richtlijn Water geleverd; bewoners van de stad Meppel en omgeving houden de voeten voortaan droog.

Opening Bovenloop Reest Drogteropslagen Mark Schuurman 22-09-17 (3)

Projectomschrijving

Nieuwe natuur, beekherstel, verbetering waterhuishouding

Investering

Totale projectkosten € 10,9 miljoen:

€ 5,4 miljoen Icoongeld (€ 2,7 miljoen voor Drenthe en € 2,7 miljoen voor Overijssel),

€ 1,4 miljoen van waterschap Reest en Wieden,

€ 4,1 miljoen bijdragen van derden

Partners

Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta), gemeente De Wolden, Het Drentse Landschap, Landschap Overijssel

Omvang Reestdal

300 hectare, lengte 35 km, breedte beekdal 100-600 m

Beheer

Het Drentse Landschap

Meer informatie

Wil je meer weten over de geschiedenis en werkzaamheden in het Reestdal? Lees dan het interview met Dijkgraaf Marga Kool

Meer informatie over het Reestdal vind je op de website van Het Drents Landschap.


Natuurlijk Platteland

Het Reestdal ligt op de grens van de provincies Drenthe en Overijssel. Het veenbeekje de Reest kan hier vrij kronkelen in een afwisselend landschap van onder andere essen, houtwallen, akkertjes, heidevelden, bos en bloemrijke weiden. In de natuurgebieden rond de Reest komen veel bijzondere planten en dieren voor. Dit maakt het Reestdal een ideaal gebied om wandelend of fietsend van te genieten. Het natuurgebied moet aansluiten aan het Nationale Natuurnetwerk, er komt meer natte heidenatuur die beter aansluit op de omliggende landbouw.


De Reest voerde vroeger veel water af van het hoogveengebied bij Dedemsvaart en Slagharen naar het Meppelerdiep en Zwarte water bij Meppel. Door ingrepen in de waterhuishouding in en om het beekdal gaat er nu veel minder grond- en oppervlaktewater naar de Reest. Het beekdalsysteem is weer hersteld en de waterafvoer naar de Reest vergroot. Door een groot deel van de landbouwgronden in te richten voor natuur en de afvoer van de beek te vertragen komt er meer water naar het beekdal dat langer in het gebied blijft. Hierdoor ontstaan ideale omstandigheden voor bijzondere dieren zoals de vlindersoort zilveren maan en bijzondere planten zoals zonnedauw en dotterbloem. Tegelijkertijd vermindert tijdens natte perioden de wateroverlast in de omgeving van Meppel.

Opdracht

Het projectgebied ligt in het stroomgebied van de Reest tussen Drogteropslagen en de uitmonding in het Meppelerdiep. De provincie werkt met partners aan heb beter aansluiten van het natuurgebied op het Nationale Natuurnetwerk. Dat kan door particuliere eigenaren te interesseren voor natuurbeheer. Of door gronden te verwerven en over te dragen aan terreinbeheerders. Daarvoor wordt landbouwgrond omgevormd naar natuurgebied. De natuur en landbouw zullen hierbij natuurlijk wel goed op elkaar moeten aansluiten.

De Reest heeft meer (grond)water nodig, daarvoor zijn een groot aantal hydrologische maatregelen genomen. Er zijn nog plannen om een ecologische verbinding van de Zuidwoldiger waterlossing via de Vogelzangse wijk en de daar gelegen natuurgebieden zoals “Het Zwarte Gat” naar de Reest bij Linde te realiseren. Daarbij wordt ook een koppeling gezocht met de over de N48 liggende ecoducten. In het bovenstroomse gebied van het Reestdal bij Drogteropslagen zijn de meanders van de rivier hersteld en is een broekbos aangelegd.


Opdrachtgever en samenwerkingspartners

Provincie Drenthe is opdrachtgever. In het project werken we samen met Prolander, waterschap Drents Overijsselse Delta, Stichting Het Drentse Landschap en gemeente De Wolden.