Inzage inrichtingsplan Veenhuizen


Het ontwerp inrichtingsplan Veenhuizen ligt van dinsdag 7 juli tot en met dinsdag 18 augustus digitaal ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Waarom een inrichtingsplan voor Veenhuizen?

Veenhuizen heeft een rijke geschiedenis, zichtbaar in het landschap en de monumenten, cultureel erfgoed en natuur. Maar niet alles is in even goede staat, en veel wegen zijn niet officieel openbaar toegankelijk. Het Inrichtingsplan is erop gericht het eigendom, beheer en onderhoud van o.a. grond, wegen en waterlopen eenduidig en goed te regelen. Daarmee kan Veenhuizen zich verder ontwikkelen.

Ontwerp inrichtingsplan gereed

Het ontwerp inrichtingsplan is gemaakt door een commissie, met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid (het Rijksvastgoedbedrijf), de provincie Drenthe, de gemeente Noordenveld, het waterschap Noorderzijlvest, de LTO, en natuurbeschermingsorganisaties. Onderdelen van het plan zijn:

  • Een bossingel (maximaal 15 meter breed) op de westelijke grens van het gebied
  • Laanbeplanting langs de Kerklaan
  • Een nieuw (recreatief) fietspad langs de ds. Germsweg
  • De Rijksoverheid stelt landbouwgrond beschikbaar voor het kavelruilproces met agrarisch ondernemers in Veenhuizen.
  • Wegen, parkeerplaatsen, waterwerken en landschapselementen worden door de Rijksoverheid overgedragen aan de gemeente Noordenveld en het waterschap Noorderzijlvest.

Dit najaar gaat het inrichtingsplan Veenhuizen ter vaststelling naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Procedure en planning

Vanwege de coronamaatregelen stelt de commissie het inrichtingsplan inclusief bijlagen - zoals de plankaart - digitaal beschikbaar. Het ontwerp inrichtingsplan ‘Veenhuizen’ ligt nu zes weken ter inzage, zoals beschreven in de Wet inrichting landelijk gebied. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen. De antwoorden op de ingediende zienswijzen worden gebundeld door de commissie en digitaal beschikbaar gesteld. Het - eventueel aangepaste - inrichtingsplan wordt aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Zij nemen in het derde kwartaal van 2020 een besluit over het vaststellen van het inrichtingsplan. Als alles volgens planning verloopt, start de uitvoering begin 2021 en wordt het resultaat halverwege 2022 opgeleverd.

Een zienswijze indienen

Een zienswijze indienen kan op 2 manieren

Digitaal

U kunt uw zienswijze digitaal indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD-account nodig.

Post

Prolander
t.a.v. Maurijn Oude Essink
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Meer informatie

Heeft u vragen over de procedure of over de inhoud van het inrichtingsplan? Neem dan contact op met de secretaris van de Landinrichtingscommissie Maurijn Oude Essink via M.oudeessink@prolander.nl of 0592-365223.