Bargerveen


Het Bargerveen is een van de laatste nog ongerepte hoogveengebieden in Noord-West Europa. Het hoogveen is in honderden jaren ontstaan. Essentieel voor hoogveen is een hoge waterstand. Het water loopt echter langzaam weg, daardoor kan het veenmos niet meer groeien en dat is niet de bedoeling. In het verleden zijn al vele maatregelen genomen, maar er is meer nodig. Vanuit het programma Natuurlijk Platteland werkt de provincie samen met partners o.a aan de aanleg van verschillende bufferzones. Door de aanleg van deze buffers tussen het hoogveengebied én de omliggende landbouwgronden kan het water in het veen langer vastgehouden worden.

bargerveen

Bufferzones

Maatregelen in en rond het Bargerveen moeten voorkomen dat het hoogveen door verdroging verloren gaat. Het grondwater sijpelt van het hoogveen naar de lagergelegen, afgegraven gronden. Hierdoor wordt de grondwaterstand in het Bargerveen te laag. De veengrond klinkt in en het veenmos kan niet meer groeien. En dus kan er geen nieuw veen worden gevormd. Om dit te voorkomen moeten er bufferzones worden aangelegd. Dit zijn gebieden met een hogere waterstand waar wegstromend water wordt opgevangen en gereguleerd. Zo krijgt het grondwaterpeil tegendruk en kan het veenmos weer groeien. Op deze manier ontstaat een nieuw evenwicht waarbij het Bargerveen niet te droog en de landbouwgronden niet te nat worden. Inmiddels zijn drie bufferzones gerealiseerd.

Bestuurscommissie Bargerveen - Schoonebeek

In 2013 heeft de provincie Drenthe de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek benoemd.  De Bestuurscommissie heeft de opdracht gekregen om het werk voor te bereiden en te realiseren. Het gaat daarbij om het verbeteren van interne kaden, de aanleg van 100 ha buffer aan de noordwestzijde, een buffer van 26 ha aan de noordoost zijde, twee buffers aan de westzijde en één van 220 ha aan de zuidzijde. Naast het beleven en beschermen van het natuurgebied is er ook volop aandacht voor het beleven van het gebied door omwonenden en toeristen. Zo is er een nieuwe schaapskooi gerealiseerd met horecavoorziening en toeristinformatiepunt. Ook zijn kaden in het gebied gecombineerd met nieuwe fietsverbindingen. De werkzaamheden in het Bargerveen zijn naar verwachting in 2022 afgerond.

Schaapskooi Bargerveen

De nieuwe schaapskooi in Weiteveen is niet alleen de grootste van Nederland, maar ook de meest innovatieve. De schaapskooi biedt ruimte voor 1000 schapen en ruim 100 koeien. De kooi heeft een schapendrift in de richting van het natuurgebied, waardoor de kudde eenvoudig het Bargerveen in kan. De kudde wordt volgens het zogenoemde potstalsysteem geweid: overdag grazen in het natuurgebied en ’s avonds weer terug in de stal, onder het toeziend oog van herder Luuc Bos van Landschapsbeheer Kollingsveen. Zo helpt de kudde bij het natuurbehoud.

1a702152-6974-4f8e-bdd8-a7c889e4be11

Partners

Prolander, waterschap Vechtstromen, gemeente Emmen, Staatsbosbeheer, LTO, NAM en Natuurpark Veenland

Beheer

Staatsbosbeheer

Overige projecten

Natuurpark Veenland


Nieuws over Bargerveen