Criteria ‘Tell it’


Algemene criteria

Vraagt u subsidie aan voor het thema ‘Tell it’, dan gelden de volgende criteria:

  • Het project trekt meer bezoekers naar Zuidwest-Drenthe en zorgt voor meer toeristische bestedingen.
  • Er moet worden samengewerkt met minstens twee andere partijen.
  • Er is sprake van een bottom-upaanpak: degenen op wie het project zich richt worden betrokken bij de vormgeving en uitvoering.
  • De aanvraag wordt bij voorkeur gedaan door initiatiefnemers uit het gebied (geen overheidsinstanties). Een uitzondering wordt gemaakt voor een zogeheten parapluproject: een groter project, bestaande uit meerdere kleine projecten rondom een bepaald type investering of thema.
  • De activiteit vindt (grotendeels) plaats in Zuidwest-Drenthe en versterkt het toeristisch profiel van deze regio.
  • Het project zorgt voor verbetering van de huidige digitale infrastructuur.
  • Het project heeft een innovatief karakter, het is nieuw voor de regio.
  • Het project heeft een voorbeeldfunctie voor andere gebieden of groepen die zich met plattelandsontwikkeling bezighouden.

Het volgende punt is geen criterium, maar vormt wel een sterk pluspunt als u hieraan voldoet:

  • In het plan is een marktanalyse opgenomen. De doelgroepenanalyse van SmartAgent kan hierbij een hulpmiddel zijn om de klantgroepen te omschrijven.

Marketing

Bij marketing willen we vooral aansluiten bij de ‘etalage van Drenthe’, zoals dat door Marketing Drenthe wordt uitgevoerd.