Criteria ‘Be good’


Algemene criteria

Vraagt u subsidie aan voor het thema ‘Be good’, dan gelden de volgende criteria:

 • Het project trekt meer bezoekers naar Zuidwest-Drenthe en zorgt voor meer toeristische bestedingen.
 • Initiatiefnemers gevestigd in Zuidwest-Drenthe (inschrijving Kamer van Koophandel Drenthe) kunnen een aanvraag indienen voor een recreatieve bestemming (horeca, dagrecreatie, verblijfsrecreatie). Het plan mag geen betrekking hebben op de bedrijfswoning.
 • Het plan is vernieuwend en innovatief en draagt bij aan het toeristisch profiel van Zuidwest-Drenthe
 • Er is zicht op toekenning van de benodigde vergunningen om de plannen uit te voeren. Te denken valt aan bestemmingsplanwijzigingen, een omgevingsvergunning (bouw, milieu, aanleg) en een gebruiksvergunning.
 • De basis van de aanvraag is een projectplan of ondernemingsplan.
 • In het plan is een meerjarenperspectief voor de financiën opgenomen van minimaal vijf jaar met doorkijk naar verder. Naast een gezond financieel perspectief (voldoende inkomsten) is het van belang om ook in latere jaren investeringsruimte te hebben om in te spelen op marktontwikkelingen.
 • De activiteiten moeten een structureel karakter hebben; er moet sprake zijn van voortgezet gebruik. Het gesubsidieerde onderwerp moet vijf jaar dezelfde functie behouden en bij dezelfde initiatiefnemer in eigendom blijven. Ook het aantal arbeidsplaatsen van de onderneming/organisatie mag in deze periode niet afnemen.
 • Basisvoorzieningen op het gebied van sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en ontmoeting komen niet in aanmerking voor subsidie. Tenzij er een substantiële verbinding gemaakt wordt met de toeristische markt. Bed & Breakfast voorzieningen en zorgboerderijen zijn eveneens uitgesloten.

Aandachtspunten in het plan:

 • In het plan is een marktanalyse opgenomen. De doelgroepenanalyse van SmartAgent kan hierbij een hulpmiddel zijn om de klantgroepen te omschrijven.
 • De aanvrager zet in op duurzame bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld via het programma Duurzaam Door. Dit programma gaat over de groene economie: verbetering van het toeristisch recreatieve aanbod vraagt om duurzame, toekomstgerichte oplossingen en investeringen. Ook is het een voordeel als u kunt aantonen dat u op een duurzame wijze investeert, bijvoorbeeld met het keurmerk The Green Key.
 • De aanvrager deelt kennis met collega’s en werkt samen binnen Zuidwest-Drenthe. Bijvoorbeeld met collega-ondernemers binnen de deelgebieden het Holtingerveld, het Reestdal, het Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld of de Drentse Hooglanden.

Alle bovenstaande criteria zijn richtinggevend. Zij helpen om zo goed mogelijk de plannen eruit te filteren die bijdragen aan de beoogde kwaliteitsimpuls en versterking van de vrijetijdssector in Zuidwest-Drenthe. De LAG heeft echter de vrijheid om gemotiveerd af te wijken van deze criteria.


Niet alleen kwaliteit of vernieuwing

Het gaat niet alleen over de kwaliteit of de vernieuwing van uw bedrijf of attractie, maar vooral om het ‘beeld wat u wilt uitstralen’ en met welke toeristisch pakket u een verbinding wilt en kunt maken (in gezamenlijkheid met andere ondernemers). Waarom willen toeristen in Drenthe verblijven: om te fietsen, de cultuurhistorie, de authenticiteit, de parken, de rust etc… Wat draagt u als bedrijf bij om hierin een verbinding te maken. Het gaat dus niet alleen om uw bedrijf, maar om het totaal toeristisch product van Drenthe. Dát moet vooral uitnodigen en uw bedrijf is ‘een entree’ naar dat product.