Voorwaarden aanvraag


Wie kan Leadersubsidie aanvragen?

BijzonderkamperenbijTralaluna_Mantinge_1

Leader is bedoeld voor iedereen met een vernieuwend plan om de (vrijetijds)economie en de leefbaarheid in Zuidwest-Drenthe te versterken. Bijvoorbeeld:

 • individuele ondernemers
 • burgerinitiatieven
 • musea
 • een groep ondernemers
 • ondernemersverenigingen
 • natuurbeheerders
 • historische verenigingen
 • overheden
 • en andere rechtspersonen

Samenwerking is hierbij erg belangrijk. Bijvoorbeeld tussen initiatiefnemers uit verschillende sectoren zoals cross overs met landbouw, natuur, cultuur, toerisme, detailhandel, gezondheid, voeding etc. Ook kun je denken aan initiatiefnemers uit verschillende gemeenten, die verbindingen maken tussen stad en platteland. En natuurlijk om samen ‘het verhaal van Drenthe’ te vertellen en te vermarkten.

Iedereen die een plan indient, moet gevestigd zijn in de gemeente Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, De Wolden of Westerveld.

Inhoud projectaanvraag

De volgende onderwerpen komen aan de orde in de aanvraag:

 • het innovatieve en onderscheidende karakter;
 • de meerwaarde die het plan heeft voor Zuidwest-Drenthe;
 • de samenwerking met andere partijen;
 • de overdracht van kennis en ervaring;
 • de aanwezigheid van een gedegen project- of ondernemingsplan waarin u onder meer omschrijft:
 • wat de toegevoegde waarde is van het plan voor het gebied;
 • welke marktkansen er zijn en hoe u daarop inspeelt;
 • wat het financiële perspectief is van het plan.
 • haalbaarheid en levensvatbaarheid op de langere termijn (financieel en organisatorisch);
 • een logisch verband tussen doel, geplande activiteit en de begrote kosten.

Eigen financiering

Uitgangspunt bij private investeringsprojecten is een begroting van minimaal € 125.000. 60% van deze kosten is minimaal uw eigen bijdrage.

Bij iedere subsidieverstrekking geldt een private bijdrage van minimaal 60%. Meer informatie vindt u onder 'Hoeveel subsidie?'.

Monitoring

Na het afgeven van een beschikking zal een lid van de LAG als aanspreekpunt u volgen tijdens de uitvoering van het plan.

In geval van twijfel of bij tegenslag is een voortgangsrapportage nodig waarin u beschrijft welke resultaten al behaald zijn en welke stappen nog ondernomen worden om de overige resultaten binnen de vastgestelde tijd te halen.

Als een project is afgerond verwacht de LAG een kort projectverslag voor de website inclusief de valkuilen en successen. Zo wordt uw project een voorbeeld voor andere initiatiefnemers.

Uiteraard moet u aan alle voorschriften voldoen zoals deze bij de beschikking gevraagd worden.