Subsidie waarvoor?


U kunt een Leadersubsidie aanvragen voor:

 1. de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;
 2. de kosten van de koop van tweedehands en nieuwe goederen of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;
 3. de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
 4. de kosten van haalbaarheidsstudies;
 5. de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 6. de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 7. reis en verblijfkosten;
 8. de kosten voor public relations;
 9. voorbereidingskosten;
 10. niet verrekenbare BTW;
 11. bijdragen in natura (onbetaalde eigen arbeid), te verrekenen zoals vermeld in artikel 1.11 lid 7 van de verordening;
 12. bijdragen in natura (onbetaalde arbeid van vrijwilligers), te verrekenen zoals vermeld in artikel 1.11 lid 8 van de verordening;
 13. personeelskosten van de bij de uitvoering van het project betrokkenen, voor de uren die aantoonbaar ten behoeve van het project zijn gemaakt;
 14. de kosten voor bijdragen in natura zoals bedoeld in lid k. en m. mogen maximaal 15% van de subsidiabele kosten bedragen.