Aanvragen Leader


Procedure

paarden

Stappenplan aanvragen Leader

Leadersubsidie aanvragen voor uw plan? Dit gaat als volgt:

Stap 1

U laat een eerste check doen om te zien of uw plan in aanmerking kan komen voor Leadersubsidie. Dit doet u door een Formulier Leaderwaardigheid in te vullen . Dit formulier wordt u toegestuurd na contact met de Leadercoördinator. U kunt contact met ons opnemen via post@drenthe.nl of telefonisch (0592) 36 55 55.

Stap 2

De LAG toetst het formulier, waarbij drie uitkomsten mogelijk zijn:

 1. Uw plan past niet bij de Leadervisie: het heeft geen zin een aanvraag in te dienen.
 2. Uw plan past wel bij de Leadervisie, maar heeft nog aanpassingen nodig. U krijgt advies over welke aanpassingen dit zijn, zodat u alsnog een aanvraag in kunt dienen.
 3. Uw plan past wel bij de Leadervisie en is ‘Leaderwaardig’ bevonden: u vult een aanvraagformulier in (zie Stap 3).

Stap 3

Als uw plan ‘Leaderwaardig’ wordt bevonden, kunt u gedurende de opening van de tender uw aanvraag indienen. Dit kan digitaal op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN):

Daar klikt u subsidieregeling LEADER Uitvoering Projecten aan. U wordt dan doorgelinkt naar de website van RVO waar de aanvraag kan worden ingediend. Daartoe moet u een aantal vragen beantwoorden en kunnen projectplan en bijlagen worden geupload. De indieners moeten beschikken over eHerkenning (organisaties) om de indiening mogelijk te maken. U kunt hierbij een beroep doen op een facilitator die u helpt bij de indiening.

Beoordeling

Stap 4

Na uw aanvraag: Nadat u uw aanvraag heeft opgestuurd, wordt deze beoordeeld op volledigheid (1e toets). Daarna volgt een inhoudelijke toets, waarbij gekeken wordt of het project past in de kaders van het openstellingsbesluit (2e toets) en voldoen aan de selectiecriteria zoals vermeld in de LOS. De score wordt opgebouwd naar rato van de bijdrage aan realisatie van de doelen.

Stap 5

De Europese Commissie verlangt dat slechts de betere projecten voor subsidie in aanmerking komen (3e toets). Hiervoor is een systeem van selectiecriteria in het leven geroepen. Deze staan hierna vermeld. Aan de hand van deze selectiecriteria worden punten aan een project toegekend. GS heeft deze werkzaamheden aan de LAG opgedragen. Elk LAG-lid kent punten toe aan een project. Het gemiddelde van de individuele scores bepaalt de totaalscore van een project. Op basis van de totaalscores wordt de ranking van de projecten bepaald. Deze ranking speelt een belangrijke rol bij de toekenning van de subsidie. Het hoogst scorende project komt als eerste voor subsidie in aanmerking. De toekenning gaat in volgorde van ranking door tot eventueel het subsidieplafond wordt bereikt.  Wordt dit plafond bereikt, dan komen projecten met lagere scores niet in aanmerking.

Ook is er een minimumeis. In de hieronder staande tabel wordt duidelijk hoe de verdeling van punten verloopt én ook hoeveel punten er bij een aantal criteria minimaal gescoord moeten worden.

Selectiecriteria en selectieprocedure Leaderaanvragen

Per criterium kunnen maximaal 3 punten worden behaald.  Score per criterium: 0 = geen; 1 = laag; 2 = gemiddeld; 3 = hoog.

Criteria

Check op

Score per criterium

Tabel selectiecriteria

Doelen van de ontwikkelingsstrategie

In welke mate draagt het project bij aan één of meerdere doelen van de LOS

 • a. bijdrage aan lokale economie
 • b. behoud werkgelegenheid
 • c. verbetering voorzieningenniveau
 • d. bevorderen stad-platteland relatie
 • e. cross-overproject

a t/m d samen

min. 5 pnt
max. 15 pnt

Leader-criteria

In welke mate voldoet het project aan de Leadercriteria:

 • a. bottom-up
 • b. innovatief
 • c. meerwaarde voor Zuidwest Drenthe

-----------------------------------------------------

 • d. samenwerking
 • e. overdracht van kennis en ervaring

a t/m c samen min. 7 pnt

-------------------

a t/m e samen

min. 9 pnt
max. 15 pnt

Haalbaarheid

Is het project haalbaar en op langere termijn levensvatbaar?

a. organisatorisch

b. financieel

a. min. 2 pnt

b. min. 2 pnt

a en b samen:

min. 4 pnt

max. 6 pnt

Value for money

Is het project ‘op maat’  en efficiënt en heeft het de Leadersubsidie nodig

 • a. is het project efficiënt en effectief
 • b. staat de investering in verhouding tot de opbrengst.

a. min. 2 pnt
b. min. 1 pnt

a ten b samen:

min. 3 pnt
max. 6 pnt.

Eindscore

Totaal aantal punten

min. 21 punten

max. 42 punten


Samenvatting procedure

 1. Invullen formulier Leaderwaardigheid
 2. Toets door LAG
 3. Bij positief advies: indiening aanvraag bij SNN
 4. Volledigheidstoets door SNN en RVO
 5. Beoordeling door LAG aan de hand van selectiecriteria
 6. Subsidietechnische en financiële toets; EU-conformiteit door SNN en RVO
 7. Beschikking van RVO

Duur van dit hele traject is maximaal 22 weken.

Na indiening van het project bij SNN kunt u voor eigen risico starten met het project.