Wet Bibob


Om te voorkomen dat de provincie onbedoeld en ongewild strafbare activiteiten faciliteert, past zij de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) toe bij:

  • omgevingsvergunningen onderdeel milieu
  • omgevingsvergunningen onderdeel bouw

Daarnaast kan zij de wet ook toepassen bij:

  • subsidies
  • overheidsopdrachten / aanbestedingen
  • vastgoedtransacties

Wat doet de provincie?

Een Bibob-onderzoek start altijd door toezending van een Bibob-vragenformulier. De aanvrager of inschrijver vult dit verplicht in en ondertekent het. Het formulier bevat onder meer vragen over de bedrijfsstructuur, de financiering van het bedrijf en zakenpartners.

Aan de hand van alle verzamelde gegevens brengt de provincie de integriteit van het bedrijf of de organisatie en de daarbij betrokken (rechts-)personen in kaart. De provincie raadpleegt hiervoor diverse bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster, nieuwsberichten en politie- en justitiegegevens.

Soms vraagt de provincie advies bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiervan stelt de provincie het bedrijf of de organisatie altijd in kennis. Het LBB verricht dan een verdergaand onderzoek.

Wet Bibob en de gevolgen

Als uit het bibob-onderzoek geen bijzonderheden naar voren komen, is er geen beletsel vanuit de Wet Bibob om de vergunning of subsidie te verlenen of de opdracht te gunnen. De provincie rondt de procedure van verlening of gunning dan verder af.

Maar een Bibob-onderzoek kan onder andere ook leiden tot:

  • het verbinden van extra voorschriften aan een vergunning, subsidie of overheidsopdracht
  • het weigeren van een aangevraagde vergunning of subsidie
  • het intrekken van een verleende vergunning of subsidie
  • het uitsluiten van een bedrijf bij een overheidsopdracht

Het bedrijf of de organisatie mag, voordat de provincie een negatief besluit neemt, een reactie geven op de verzamelde informatie en het eventuele advies van het Landelijk Bureau Bibob. De provincie betrekt deze reactie bij het nemen van het uiteindelijke besluit.

Geheimhouding

De Wet Bibob stelt strenge eisen aan geheimhouding. Iedereen, inclusief de provincie zelf, die in het kader van deze wet de beschikking krijgt over gegevens van derden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. De Wet openbaarheid van bestuur is niet van toepassing op deze informatie.

De website van het Landelijk Bureau Bibob biedt algemene informatie over het Landelijk Bureau Bibob.