Bekendmaking verkoop natuurgronden te Hoogeveen


Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om circa 6,4650 hectare natuurgrond rechtstreeks aan Stichting Het Drentse Landschap (hierna te noemen: ‘HDL’) te verkopen ten behoeve van de versterking van de natuur en de (toekomstige) drinkwaterwinning. De te verkopen natuurgronden zijn gelegen in Hoogeveen en kadastraal bekend als gemeente Hoogeveen, sectie Q, nummers 372, 414, 415 en 396 (gedeeltelijk), totaal groot circa 6,4650 hectare.

De verkoop geldt als compensatie van kadastraal perceel gemeente Hoogeveen, sectie Q, nummer 389, groot 5,6730 hectare, welke in eigendom is van HDL. Voornoemd perceel wordt verkocht of bezwaard met een zakelijk recht ten behoeve van waterwinning door Waterleidingmaatschappij Drenthe (hierna te noemen: WMD).

Gelet op het voorgaande is de Provincie van oordeel dat in het kader van het algemeen belang en op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts voornoemde partij in aanmerking komt voor de beoogde verkoop van afgewaardeerde percelen cultuurgrond naar natuurgrond N12.02 voor de versterking van de natuur en de (toekomstige) waterwinning door WMD.

Vervaltermijn

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij op grond van voornoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria ook voor een koopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot de genoemde percelen, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. U dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl bij de aanvraag van het kort geding onder meer rekening kan worden gehouden met de verhinderdata van (de advocaat van) de Provincie.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding acht de Provincie zich vrij om na verloop van twintig (20) dagen na datum van deze publicatie inzake dit voornemen, haar medewerking te verlenen aan de koopovereenkomst met betrekking tot de gegadigde.

De Provincie publiceert dit voornemen op 12 september 2023. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u een e-mailbericht sturen naar grondzaken@prolander.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), naam van het project, publicatiedatum en uw vraag. Het stellen van vragen of anderszins contact met de Provincie naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding.