Verkoop van grond te Emmen


Datum publicatie: 28 november 2022

Publicatie tot: 19 december 2022

De provincie is voornemens een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie AB, nummer 1569 met een grootte van ongeveer 91 m² te verkopen aan de aanliggende eigenaar van het perceel kadastraal bekend als voornoemd met nummer 845. Het betreft een gedeelte van de toegangsweg naar Rondweg 98 te Emmen, welk gedeelte alleen ten behoeve van dit adres gebruikt kan worden.


Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een overeenkomst in aanmerking komt met betrekking tot uitgifte (verkoop, verhuur of verpachting) van een onroerende zaak, dient binnen twintig kalenderdagen na de dagtekening van de publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. Met het oog op de voortgang in deze uitgiftetrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij voornoemde termijn. Deze termijn is een vervaltermijn. De gegadigde die een kort geding aanspant, wordt verzocht ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding naar post@drenthe.nl, met vermelding van naam, adres, de dagtekening van de publicatie en het perceel of percelen waarop het kort geding betrekking heeft.