Bekendmaking grondverkoop de Hunze (Zuidlaren-de Groeve)


Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om circa 8 ha grond in het deelprogrammagebied de Hunze (Zuidlaren-de Groeve) te gunnen, om daarmee extra bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening te bieden in het waterwinningsgebied.

De door de provincie te gunnen percelen zijn:
Zuidlaren L 917
Zuidlaren L 817

De onderhavige verkoop van ca. 8 ha is met het oog op extra bescherming van de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening in het waterwinningsgebied rondom diverse drinkwaterbronnen en gelet waarop de koper de enige partij is die redelijkerwijs voor de aankoop in aanmerking komt.

Andere gegadigden voor deze overeenkomst kunnen zich kenbaar maken of vragen stellen door het sturen van een e-mail naar grondzaken@prolander.nl.

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een koopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot een onroerende zaak op de lijst, dient binnen twintig kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. Met het oog op de voortgang in deze verkooptrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij voornoemde termijn. Deze termijn is een vervaltermijn. De gegadigde die een kort geding aanspant, wordt verzocht ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding naar grondzaken@prolander.nl, met vermelding van naam, adres, de dagtekening van de publicatie en het perceel of percelen waarop het kort geding betrekking heeft.