Veelgestelde vragen - Vooraf / Algemene informatie


Wat is een subsidie?

Hoeveel geld heeft de provincie Drenthe beschikbaar voor subsidies?

Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?

Wanneer kan een subsidie worden aangevraagd?

Hoe werkt een ‘tenderregeling' bij subsidieaanvragen?

Hoe werkt ‘volgorde van binnenkomst' bij subsidieaanvragen?

Is er een formulier voor de subsidieaanvraag, voortgangsrapportage, eindrapportage, eindafrekening/vaststelling?

Wanneer wordt een subsidie lager vastgesteld?

Wat staat er in de beschikking (besluit) van de subsidieverlening(of afwijzing)?

Welke kosten zijn subsidiabel?

Waar kan ik terecht met vragen over subsidies?

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een aanspraak op financiële middelen, anders dan als betaling voor geleverde goederen of diensten, die door een bestuursorgaan(de provincie) wordt verstrekt aan burgers, bedrijven en instellingen.

Hoeveel geld heeft de provincie Drenthe beschikbaar voor subsidies?

De beschikbare middelen zijn vastgelegd in de Programmabegroting en Productbegroting. Voor de subsidieregelingen stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks een subsidieplafond vast. Bekijk de subsidieplafonds 2018.

Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?

U kunt een subsidieaanvraag via onze website doen d.m.v. het invullen van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u naar ons toesturen via de mail post@drenthe.nl of via de reguliere post. In enkele gevallen kunt u de aanvraag al helemaal digitaal afhandelen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de beschrijving van de subsidieregeling.

Wanneer kan een subsidie worden aangevraagd?

Een subsidieaanvraag kan het gehele jaar worden ingediend, tenzij er in de subsidieregeling staat dat een aanvraag vóór een bepaalde datum ontvangen moet zijn.

Hoe werkt een ‘tenderregeling' bij subsidieaanvragen?

In het geval van een tenderregeling moeten subsidieaanvragen worden ingediend vóór een bepaalde datum of binnen een bepaald tijdvak. Informatie hierover staat in de desbetreffende uitvoerings- of subsidieregeling. Alle aanvragen die tijdig zijn ingediend en voldoen aan de basiscriteria en voorwaarden van de regeling, worden in principe in behandeling genomen. Bij een tenderregeling is belangrijk dat u een aanvraag zo volledig mogelijk indient. Wanneer u deze nog moet aanvullen, dan wordt de datum waarop deze aanvullende informatie is ontvangen bestempeld als ontvangstdatum. Mocht deze datum dan ná de sluitingsdatum van de tenderperiode vallen, loopt u de kans de boot te missen voor die desbetreffende subsidieronde. De subsidieaanvragen worden met elkaar vergeleken en zo nodig (als het subsidieplafond is bereikt) gerangschikt op een prioriteitenlijst. De criteria voor deze rangschikking verschillen per subsidieregeling. Op basis van de prioriteitenlijst wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld over de hoogst scorende aanvragen.

Hoe werkt ‘volgorde van binnenkomst' bij subsidieaanvragen?

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, tenzij anders is geregeld in de uitvoerings- of subsidieregeling. Zodra een subsidieaanvraag is ontvangen en volledig is en mits de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de regeling, wordt er subsidie verleend zolang er budget beschikbaar is. Is een aanvraag onvolledig, dan geldt de datum van de ontvangen aanvulling als officiële datum van ontvangst van de aanvraag.

Is er een formulier voor de subsidieaanvraag, voortgangsrapportage, eindrapportage, eindafrekening/vaststelling?

Dit verschilt per subsidieregeling. De formulieren voor de desbetreffende regeling zijn bij het Subsidieloket van deze website te vinden.

Wanneer wordt een subsidie lager vastgesteld?

Als de prestaties die zijn afgesproken niet of niet volledig zijn behaald, kan de subsidie naar rato lager worden vastgesteld. Daarnaast kan de subsidie lager worden vastgesteld indien niet of onvoldoende aan de voorschriften is voldaan of wanneer blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt.

Wat staat er in de beschikking (besluit) van de subsidieverlening(of -afwijzing)?

De beschikking bevat het volgende:

  • wanneer de aanvraag is ingediend;
  • aan welke wet-/regelgeving de aanvraag is getoetst;
  • aan welke provinciale doelen de activiteit bijdraagt;
  • welk subsidiebedrag is verleend;
  • welke prestaties zijn afgesproken en de voorschriften die daaraan gekoppeld zijn;
  • of er een voortgangsrapportage moet worden ingediend;
  • wanneer de aanvraag tot vaststelling moet worden ingediend en wat daarbij moet worden meegestuurd;
  • op welk rekeningnummer de betaling van het voorschot plaats zal vinden;
  • het is ook mogelijk dat wij uw aanvraag afwijzen en u geen subsidie verlenen, u ontvangt dan een motivatie voor afwijzing.

Welke kosten zijn subsidiabel?

Subsidiabele kosten zijn de voor de activiteiten noodzakelijke kosten, die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de door de aanvrager te leveren prestatie. In het uitvoeringsbesluit of de subsidieregeling kunnen bepaalde soorten kosten worden uitgesloten van subsidiëring.

Waar kan ik terecht met vragen over subsidies?

U kunt informatie vinden op de pagina's van het subsidieloket. Hier vindt u ook het aanvraagformulier, indien dit voor de desbetreffende regeling beschikbaar is.

Het subsidieloket is voor burgers, bedrijven en instellingen bovendien op de volgende manieren bereikbaar:

Via e-mail: post@drenthe.nl of telefonisch via het nummer 0592 - 36 55 55.