Veelgestelde vragen - Bij het aanvragen van subsidie


Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt een subsidieaanvraag elektronisch doen, mits deze in digitale vorm beschikbaar is. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de beschrijving van de subsidieregeling. U kunt een subsidieaanvraag ook schriftelijk indienen. Dit kan door een brief (per post). Soms is het invullen van een aanvraagformulier vereist.

Welke informatie moet ik aanleveren bij een subsidieaanvraag?

Bij een subsidieaanvraag moeten in ieder geval de volgende gegevens worden aangeleverd:

  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  • de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en hoe de activiteiten aan het provinciale doel van beleid bijdragen;
  • een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen (of private organisaties of personen) aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Als het de eerste keer is dat uw organisatie subsidie aanvraagt, moet u bovendien meesturen:

  • de statuten/-reglementen van uw organisatie;
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • indien beschikbaar een exemplaar van de laatst vastgestelde jaarrekening.

Het kan echter ook voorkomen dat voor bepaalde subsidies ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag aanvullende gegevens worden gevraagd. Als u andere vormen van steun ontvangt of andere aanvragen in behandeling zijn, dan dient u deze ook te vermelden.

Aan welke eisen moeten een begroting en een dekkingsplan voldoen?

Een begroting bestaat uit:

  • alle activiteiten die uitgevoerd gaan worden met bijbehorende verwachte kosten en eventueel met btw-kosten;
  • de inkomsten van het project (een dekkingsplan).

Hieruit moet blijken waarvoor en hoeveel subsidie u aanvraagt. De begroting dient ook sluitend te zijn: inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn.

Ik heb nog niet alle informatie binnen, kan ik toch al een aanvraag doen?

Het insturen van een onvolledige aanvraag doet u op eigen risico. Wij kunnen niet garanderen dat wij uw aanvraag in behandeling nemen. Bij een onvolledige aanvraag is het van belang dat u aangeeft welke informatie nog mist en binnen welke termijn u de gegevens gaat aanvullen.

Indien u van ons de mogelijkheid krijgt om een aanvraag aan te vullen, krijgt u veelal een periode van één of twee weken om de ontbrekende informatie op te sturen. Bij een volgorde van ontvangstsysteem betekent dit dat de indieningsdatum verschuift naar de datum van ontvangst van de aanvulling. Dit kan betekenen dat in de tussentijd het subsidieplafond wordt bereikt door honorering van andere, volledige, aanvragen.

Ik weet de einddatum van het project nog niet, maar moet wel iets invullen: wat nu?

Als de definitieve einddatum nog niet vastligt, geeft u dan toch een zo goed mogelijke inschatting van de einddatum. Geef aan waarom deze datum nog niet vaststaat en geef ook aan wat de onzekerheidsmarge is. Dit kan namelijk van belang zijn bij de beoordeling van uw aanvraag. Mocht u gedurende de behandelperiode uitsluitsel kunnen geven, geeft u dan de definitieve einddatum door aan de behandelende ambtenaar.

Ik laat de uitvoering van het project door een andere partij (niet in eigen beheer) doen, mag dat?

In de meeste gevallen is dit geen probleem. Lees wel de desbetreffende uitvoeringsregeling en de verleningsbeschikking goed door op subsidiabele en niet-subsidiabele kosten: in sommige gevallen kan het niet in eigen beheer uitvoeren van het project een reden zijn waarom u geen subsidie ontvangt.

Kan ik een voorschot krijgen en zo ja hoe?

Het maximale voorschot op een incidentele prestatiesubsidie is 80%. Het werkelijke voorschot is afhankelijk van de van toepassing zijnde subsidieregeling. Ontvangt u een prestatiesubsidie onder € 25.000,- (arrangement 1), dan ontvangt u 100% van de verleende subsidie ineens.

Kan ik subsidie aanvragen per mail?

Nee, dat moet altijd schriftelijk of elektronisch via onze website. In de meeste gevallen is er een specifiek aanvraag formulier bij de regeling beschikbaar.  Wanneer dit niet het geval is dient u gebruik te maken van het algemene aanvraagformulier.