Veelgestelde vragen - Na het aanvragen van subsidie / tijdens het project


Ik heb een aanvraag ingediend: hoe lang duurt het voordat ik antwoord heb?

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen, ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Hoe lang duurt het voordat ik een besluit op mijn aanvraag krijg?

Op een aanvraag wordt doorgaans binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag beslist. Als sprake is van een tenderregeling dan gaat de periode van 13 weken in na de sluitingsdatum van de indieningstermijn die in de subsidieregeling is aangegeven.

De beslistermijn bedraagt 22 weken als:

  • er sprake is van cofinanciering van een door de Raad van de Europese Unie, het Europees parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen goedgekeurd programma;
  • er over de aanvraag extern advies(b.v. bij een adviescommissie) wordt ingewonnen;
  • er een nader onderzoek is ingesteld.

Ik ben het niet eens met de afwijzing van mijn subsidieverzoek. Wat nu?

Als u het niet eens bent met de afwijzing kunt u in bezwaar gaan. Dit bezwaarschrift kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. In de beslissing over uw subsidieaanvraag staat hoe u een bezwaarschrift kunt indienen. Houdt u er rekening mee dat u binnen zes weken bezwaar moet maken.
De provincie Drenthe vindt het belangrijk dat problemen worden opgelost. Juridische procedures leiden niet altijd tot de oplossing van problemen. Daarom proberen wij vaak om er samen, in onderling overleg, uit te komen. Dit is een alternatieve manier van geschillenbeslechting. Een juridische procedure is dan niet meer nodig. U bent niet verplicht om de alternatieve weg te volgen. Kiest u voor een juridische behandeling, dan bestaat de mogelijkheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten in een hoorzitting bij een bezwarencommissie.

Mijn project wordt inhoudelijk gewijzigd. Wat moet ik doen?

Voor eventuele wijzigingen in de uitvoering van uw activiteiten dient u schriftelijk toestemming te vragen. Hierbij dient u aan te geven wat er precies verandert en wat de reden daarvoor is. Vaak zal dit ook een aanpassing in de begroting opleveren. Wij beoordelen vervolgens of de wijziging in de activiteiten effect hebben op het uiteindelijke resultaat waarvoor wij subsidie hebben verstrekt. Wij laten u binnen acht weken schriftelijk weten of wij akkoord gaan met uw verzoek.

Wanneer moet ik contact opnemen met de provincie?

U moet binnen twee weken melding aan de provincie doen, indien:

  • de activiteiten vertraging oplopen;
  • u niet kunt voldoen aan de subsidieverplichtingen;
  • relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding optreden of
  • wijziging van de rechtspersoon, wijzigingen van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon;
  • als de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet door kunnen gaan.

Kan ik uitstel krijgen van het indienen van een voortgangsrapportage, verzoek om vaststelling e.d. en zo ja, hoe?

Mocht het onverhoopt niet lukken om een uiterste indieningsdatum te halen, zoals is vastgelegd in de verleningsbeschikking, dan moet u ons schriftelijk om uitstel vragen. In de brief moet de reden van het uitstel en een voorstel voor een nieuwe datum staan. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht of wij toestemming geven voor uitstel.