Subsidie Drainagebuizen en beregeningsputten (voortoets)


Wilt u als agrariër drainagebuizen en/of beregeningsputten aanleggen? Een voortoets is verplicht als de buizen of putten vlakbij een Natura 2000-gebied komen. De provincie Drenthe stelt voor deze toets de subsidie Voortoets drainagebuizen en beregingsputten beschikbaar.

Voor wie

De subsidie is voor agrariërs die drainagebuizen of beregeningsputten willen aanleggen. Een voortoets is verplicht als de locatie van de nieuwe buizen of putten zich bevindt in onderzoeks- en bufferzones. De kaart in de subsidieregeling geeft aan waar deze zones precies liggen.

In 2018 is vastgesteld dat deze subsidie in totaal maximaal € 50.000 euro mag uitkeren. Zolang dit ‘subsidieplafond’ niet is gehaald staat de regeling open. Wilt u een aanvraag indienen? U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft niet eerder een subsidie ontvangen voor een voortoets op hetzelfde perceel.
  • De drainagebuis/-buizen of beregeningsput(ten) moeten nog worden aangelegd.
  • De locatie voor de nieuwe drainagebuis/-buizen of beregeningsput(ten) bevindt zich buiten de begrenzing van een Natura 2000-gebied.
  • U bent grondgebruiker van het betreffende perceel.

Het doel

De voortoets houdt een hydrologisch en/of een ecologisch onderzoek in. Er wordt gekeken naar het effect van de buizen of putten op grondwaterafhankelijke gebieden.

De subsidie

De provincie Drenthe betaalt (gedeeltelijk) de kosten van een voortoets. U moet hiervoor voldoen aan de voorwaarden die in de subsidieregeling staan. De bijdrage voor een hydrologische toets is maximaal € 3.000. Voor een hydrologische en ecologische toets is het maximaal € 5.000.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De bijdrage voor een hydrologische toets is maximaal € 3.000. Voor een hydrologische en ecologische toets is het maximaal € 5.000.

Beschikbaar budget: €50.000,-

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Meer informatie over digitaal ondertekenen