Binnenstadsfonds


Het Binnenstadsfonds stimuleert en ondersteunt concrete en realistische plannen van gemeenten om deze binnensteden aan te passen aan hedendaagse en toekomstige behoeften van de inwoners en bezoekers.

Om een beroep te kunnen doen op het fonds wordt door de gemeente ‘een programma binnenstad’ opgesteld met daarin het geheel aan opgaven voor herstructurering, herbestemming en ruimtelijke kwaliteit passend bij de gewenste profilering en karakteristiek van de gemeente.

Voorwaarden

De te financieren projecten betreffen het kernwinkelgebied inclusief aanloopstraten. De uit te voeren projecten dragen bij aan het versterken van het profiel van de stedelijke kern. Een deel van het Binnenstadsfonds wordt beschikbaar gesteld als geld om het hiervoor geschetste planvormingsproces te versnellen.

Het Binnenstadsfonds richt zich op de centra van de volgende 7 gemeenten:

 • Assen: 3 miljoen
 • Emmen: 3 miljoen
 • Hoogeveen: 2 miljoen
 • Meppel: 2 miljoen
 • Coevorden: 1,5 miljoen
 • Beilen (gemeente Midden-Drenthe): 0,75 miljoen
 • Roden (gemeente Noorderveld): 0,75 miljoen
 • Totaal: 13 miljoen

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de gemeenten; Assen,  Coevorden,  Emmen, Hoogeveen,  Meppel, Midden-Drenthe en Noordenveld ten behoeve van binnenstadplannen van de kernen (respectievelijk) Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Beilen en Roden.

Het verschil in omvang van het op te lossen vraagstuk vertaalt zich in de bijdrage die de provincie verstrekt.

Uitgangspunt is cofinanciering door de gemeente, die draagt tenminste een gelijk bedrag bij.

Maximale bijdrage

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 33,33% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van het gepubliceerde subsidie(deel)plafond per gemeente. Een subsidie wordt geweigerd indien er sprake is van stapeling met andere provinciale subsidies.

Beschikbaar budget

De hoogte van het fonds te bepalen op 13 miljoen euro, met een looptijd tot en met 2019, op de volgende wijze te verdelen (indicatief naar jaren):

 • Totaal: 13 miljoen
 • 2017: 6 miljoen
 • 2018: 5 miljoen
 • 2019: 2 miljoen

De provinciale bijdrage kan maximaal 50% van de projectkosten bedragen, cofinanciering (vanuit de gemeentelijke overheid) is nadrukkelijke randvoorwaarde voor het beschikken van geld uit het Binnenstadsfonds.

Het Binnenstadsfonds bestaat deels uit bijdrage voor de planvorming en deel uit een bijdrage aan de planuitvoering (investering in projecten).

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555