Veiligheidsrapport risico's zware ongevallen, beoordeling


Bedrijven en inrichtingen moeten zich aan regels houden om het risico op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te beperken. Er gelden verschillende informatieplichten, zoals het hebben van een veiligheidsbeleid en veiligheidsbeheerssysteem. Daarnaast zijn sommige bedrijven verplicht om een veiligheidsrapport op te stellen. Er zijn minimale (lage) en maximale (hoge) waarden. Dit zijn de drempelwaarden van de toegestane aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Blijft een bedrijf onder de lage drempelwaarde dan valt het niet onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 1999. Het besluit onderscheidt 2 soorten bedrijven:

  • de PBZO-plichtige bedrijven (PBZO = Preventie Beleid Zware Ongevallen);
  • de VR-plichtige bedrijven (VR = Veiligheidsrapport).

Bedrijven die de lage drempelwaarde overschrijden zijn PBZO-plichtig. Zij moeten een PBZO-beleid uitvoeren. Bedrijven die de hoge drempelwaarde overschrijden zijn VR-bedrijf en moeten een volledig veiligheidsrapport ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente of de provincie.

Voorwaarden

U moet een veiligheidsrapport ter goedkeuring voorleggen als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • Uw bedrijf is een VR-bedrijf dat de hoge drempelwaarde overschrijdt.
  • Uw bedrijf valt onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Aanpak

U moet het veiligheidsrapport in zevenvoud indienen.

Contact

U moet het veiligheidsrapport laten beoordelen door de provincie of door de gemeente.

Termijn

Het besluit wordt binnen 6 maanden na inzending van het veiligheidsrapport schriftelijk opgestuurd. De termijn kan eenmalig met maximaal 3 maanden worden verlengd. Na de conclusie wordt het besluit 4 weken ter inzage gelegd.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55