Subsidie Oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk


De subsidie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het vestigings- en ondernemersklimaat van de provincie Drenthe door activiteiten die gericht zijn op het oplossen van belemmeringen door netcongestie bij afname van elektriciteit van het elektriciteitsnetwerk, te ondersteunen.

Aanvragen niet meer mogelijk

U kunt geen aanvragen meer indienen voor deze regeling.

Voor wie

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen en aan degenen aan wie een onderneming toebehoort als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, die hun activiteit(en) ontplooien of aantoonbaar voornemens zijn hun activiteit(en) te ontplooien in de provincie Drenthe.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvraag te voldoen aan de volgende criteria:

  • de aanvrager beschikt aantoonbaar over een grootverbruikaansluiting of kan aantonen dat hij een grootverbruikaansluiting nodig heeft;

Voor subsidie komen in aanmerking de volgende kosten, voor zover gemaakt nadat de aanvraag om subsidie is ingediend en voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot de subsidie:

  1. inhuur van een onafhankelijke kennisleverancier met een maximum inhuurtarief van € 100,-- per uur;
  2. materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsonderzoek;
  3. huurkosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang als zij worden gebruikt voor het haalbaarheidsonderzoek.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van de regeling: €500.000,--

Maximaal aan te vragen bedrag: € 25.000,00

Openstelling is van 19 september 2022 tot en met 31 oktober 2023

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55