Subsidie Incidentele Culturele projecten Drenthe


Met deze subsidieregeling wil de Provincie Drenthe een levendig, gevarieerd cultureel klimaat stimuleren en in stand houden. De regeling is bedoeld voor culturele projecten die een incidenteel karakter hebben en een groot publieksbereik.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

De subsidie wordt alleen verstrekt aan aanvragers met een rechtspersoonlijkheid.

Voor wat

Er kan subsidie aangevraagd worden voor de volgende activiteiten:

  1. Festivals en evenementen. Festivals en evenementen in Drenthe waarbij een of meerdere kunstdisciplines een centrale rol innemen.
  2. Podiumkunsten. Projecten die op incidentele basis zorgen voor een kwalitatief hoogstaand aanbod in Drenthe.
  3. Beeldende kunst, design en vormgeving. Incidentele projecten op het gebied van beeldende kunst, design en vormgeving door in Drenthe gevestigde makers en/of grotendeels binnen de provinciegrenzen uitgevoerd.
  4. Media. De realisatie van documentaires en films van in Drenthe gevestigde makers. Alleen documentaires over onderwerpen met een link met Drenthe zijn subsidiabel.
  5. Literatuur. Incidentele projecten die het Drentse publiek kennis laten maken met of betrekken bij literatuur. Hierbij gaat het om projecten die nog niet op een soortgelijke manier in Drenthe aangeboden worden.
  6. Streektaal. Incidentele publieksprojecten die het imago en/of het gebruik van het Drents verbeteren op een eigentijdse manier. Hierbij gaat het om projecten die nog niet op een soortgelijke manier in Drenthe aangeboden worden en waarbij de focus ligt op publieksverbreding.
  7. Internationalisering. Culturele, incidentele projecten waarin samenwerking tussen de Drentse bevolking en/of culturele instellingen en de bevolking van en/of instellingen uit de Duitse grensstreek een centraal onderdeel vormen.
  8. Museale projecten. Incidentele projecten door een van de vijf musea van provinciaal belang.

Voorwaarden

Aanvragen worden getoetst op kwaliteit van product en organisatie, toegankelijkheid, aanvulling op het bestaande aanbod, cultureel ondernemerschap en kwaliteit van pr en marketing.

Aanvragen van meer dan € 20.000,- worden voorgelegd aan de Provinciale Adviescommissie Cultuur (PAC). De vergaderdata van de PAC worden op deze plek gepubliceerd zodra deze bekend zijn.

Aanvragers mogen één keer per jaar een subsidie ontvangen onder deze regeling.

Organisaties die al een boekjaarsubsidie van de Provincie Drenthe mogen een projectsubsidie ontvangen van maximaal € 25.000,- Voor de overige aanvragers geldt een maximum subsidiebedrag van € 45.000,-

Datum vergadering

Deadline aanvragers

Data PC-vergaderingen 2023

13 februari

30 januari

17 april

3 april

12 juni

29 mei

17 juli (reservedatum)

3 juli

18 september

4 september

13 november

30 oktober

18 december (reservedatum)

4 december

Stikstof en evenementen

Elke activiteit kan in meer of mindere mate leiden tot negatieve effecten voor de natuur of diersoorten. In verband met de bescherming van de natuur heeft u mogelijk een ontheffing en/of natuurvergunning nodig. Een ontheffing is bijvoorbeeld vereist als door uw project individuele soorten verstoord kunnen worden of leefgebied (zoals nesten) verloren gaat. Een natuurvergunning is bijvoorbeeld vereist als door uw project er een toename van stikstof op beschermde Natura 2000 gebieden plaats vindt. Dat zijn toestemmingen waarvoor, op grond van de Wet natuurbescherming, de provincie Drenthe het bevoegd gezag is.

Wij raden u aan om vroegtijdig te (laten) onderzoeken of voor uw project zo’n toestemming nodig. Kijk op de pagina Evenementen of Mogelijkheden vergunningverlening wet natuurbescherming voor meer informatie.

Mocht u nog meer vragen hebben, dan raden wij u aan om hierover contact op te nemen met uw adviseur en/of de website van de provincie Drenthe (Natuurvergunning gebiedsbescherming (Natura 2000) aanvragen) te raadplegen. Contact opnemen met de provincie Drenthe kan via 0592-365555 of vth@drenthe.nl.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond

Voor deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond van € 580.000,-- per kalenderjaar.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Stichting Kunst & Cultuur (K&C) helpt

Heb je een idee voor een project op cultureel gebied maar vind je het lastig om partners te vinden? Kan je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een projectplan of wil je advies over het aanvragen van subsidies? Zoek dan contact met Stichting Kunst & Cultuur (K&C) . K&C helpt amateurs en professionals bij het opzetten van kansrijke culturele projecten.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55