Ontheffing soortenbescherming aanvragen


Op deze pagina vindt u het formulier voor de aanvraag van een ontheffing van de soortenbescherming, aanvullende informatie als termijnen en kosten, wat u nodig heeft bij de aanvraag en de mogelijkheid om uw aanvraag voor te bespreken met de provincie.

Aanvragen met eHerkenning

Voor inloggen en ondertekenen met eHerkenning heeft u bij de provincie Drenthe minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig. Daarnaast dient u gemachtigd te zijn voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning'.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Vooroverleg

Mogelijk wilt u uw plannen vooraf bespreken met de provincie. Bijvoorbeeld omdat u twijfelt of u voor alle onderdelen een ontheffing nodig heeft. Of omdat u meerdere werkwijzen mogelijk acht, en graag in overleg de beste bepaalt.

Wanneer u vooroverleg wilt, stuur ons dan een e-mail (afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) via vth@drenthe.nl.

Geef in uw e-mail kort aan dat u vooroverleg wenst, waarop het vooroverleg betrekking heeft, en vermeld duidelijk uw contactgegevens.

Als er al ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, ontvangen we graag bij de e-mail een kopie van het onderzoeksrapport.

Benodigdheden bij de aanvraag

Aanvraagformulier - Volledig ingevuld en ondertekend

Activiteitenplan en ecologisch onderzoek - In het activiteitenplan geeft u nauwkeurig aan waarvoor u ontheffing aanvraagt. Alle kort beantwoorde vragen uit het aanvraagformulier vinden hier hun uitgebreide toelichting. In de praktijk zal voor het opstellen van een activiteitenplan een ecologisch onderzoek nodig zijn. Vaak worden deze beide rapporten tot één rapport samengevoegd.

Ecologisch werkprotocol (EWP) -In een EWP wordt vastgelegd hoe de voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zodat negatieve effecten op beschermde soorten zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Dit EWP is met name bedoeld voor de uitvoerenden op de projectlocatie. De maatregelen moeten daarom zo concreet mogelijk worden omschreven. De voorschriften uit de ontheffing kunnen later worden toegevoegd aan het EWP.

In sommige situaties kan werken volgens een EWP overtredingen op beschermde soorten helemaal voorkomen. In dat geval is geen ontheffing nodig.

Machtigingsverklaring - Doet u de aanvraag voor een ander, zorg dan voor een door beide partijen ondertekende machtigingsverklaring bij de aanvraag.

Legitimatiebewijs en/of uittreksel handelsregister - Voeg bij de aanvraag een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (of degene voor wie wordt aangevraagd) toe. Wanneer de aanvraag plaatsvindt in het kader van beroep of bedrijf, voeg dan ook een (kopie van een) uittreksel toe uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Kosten

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Behandeltermijn

De reguliere termijn voor het afhandelen van uw aanvraag is 13 weken. Deze termijn kan door ons worden verlengd met 7 weken. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, kan de afhandeling langer duren.

Wet- en regelgeving

Intrekken aanvraag

Ontheffing soortenbescherming en omgevingsvergunning

Hebt u voor hetzelfde project ook een omgevingsvergunning van de gemeente nodig, dan kan het handig zijn om beide aanvragen tegelijk te kunnen doen. De aanvraagprocedure van de omgevingsvergunning biedt daartoe de mogelijkheid. De provincie beslist dan nog steeds over uw ontheffingsaanvraag, maar de gemeente is dan uw tussenpersoon/aanspreekpunt. U kunt dan beide aanvragen bij één overheidsinstantie afhandelen.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55