Schade door uitoefening waterbeheertaak, schadevergoeding


Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Bij regionale wateren is dat het waterschap of de provincie. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). U komt alleen in aanmerking voor een schadevergoeding als het gaat om schade die niet voor uw rekening hoort te komen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor schadevergoeding, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u lijdt schade door werkzaamheden in het kader van waterbeheer;
  • de schade hoort niet voor uw rekening te komen;
  • de vergoeding van de schade is niet op een andere manier verzekerd.

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Dat kan zijn het waterschap, de provincie of het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55