Provinciaal inpassingsplan, inzage


Als er sprake is van provinciebelangen heeft de provincie het recht om voor een bepaald grondgebied binnen de provincie een inpassingsplan op te stellen. Een provinciaal inpassingsplan kunt u vergelijken met een bestemmingsplan in een gemeente. De provincie moet hierover de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n) inlichten. De gemeente heeft dan niet langer het recht om voor dat grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen.
Ter voorbereiding op het inpassingsplan neemt de provincie eerst een voorbereidingsbesluit. Dit besluit staat 6 weken lang ter aankondiging op de website van de provincie. Daarna wordt een ontwerpinpassingsplan opgesteld. Iedereen heeft het recht het ontwerpinpassingsplan in te zien en een reactie hierop te geven tijdens de inzageperiode van 6 weken. De provincie maakt deze inspraakprocedure bekend op de website en het wordt het aangekondigd in de Staatscourant. Ook als er geen voorbereidingsbesluit is genomen geeft de provincie het voornemen van een inpassingsplan openbaar aan. U kunt het ontwerpinpassingsplan tijdens de inzageperiode op de website van de provincie of op het provinciehuis inzien. Op verzoek kunt u ook de stukken buiten kantooruren bekijken of mondelinge toelichting krijgen.

Contact

U kunt het ontwerpinpassingsplan gedurende 6 weken inzien op de website van de provincie. Binnen deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. U richt uw reactie op het ontwerpinpassingsplan aan de provincie.

Termijn

De provincie stelt 12 weken na afloop van de inzagetermijn het inpassingsplan vast. De provincie maakt dit opnieuw binnen 2 weken bekend op de website en in de Staatscourant. Als u gereageerd heeft op het ontwerpplan, dan stuurt de provincie u persoonlijk bericht over het definitieve besluit.

Bezwaar en beroep

Uw bezwaar op het inpassingsplan kunt u binnen 6 weken richten aan de provincie. Tegen het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan kunt u alleen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als u betrokkene bent en eerder uw mening hierover naar voren heeft gebracht.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55